داروخانه های استان یزد

نام داروخانه

آدرس

تلفن

داروخانه دکتر مصطفی قاسمی

یزد-خ کاشانی-کوچه حافظ-مجتمع پزشکی حافظ

35245571

داروخانه دکتر سرایانی

یزد-بلوار جمھوری -جنب بیمارستان افشار

3525149

داروخانه دکتر میرشمسی

یزد-بلوار نواب صفوی

35232400

داروخانه دکتر سخنور

یزد-خ معلم-کلینیک فرھنگیان

36264402

داروخانه شفاء یزد

یزد-خ امام

36260333

داروخانه دکتر انتظاری

یزد-زارچ -خ امام

35274242

داروخانه دکتر صلاحی

یزد-بلوار شھید صدوقی

37250606

داروخانه دکتر افضل

یزد-بلوار طالقانی-جنب بانک ملت

37251180

داروخانه دکتر محامدی

یزد-خ شھید مطھری

37244110

داروخانه دکتر گلزاری

یزد-کوچه برخوردار

36220766

داروخانه دکتر مریم قاسمی نژاد

یزد-خ امام-روبروی حضیره

36206066

داروخانه خیریه سیدالشھدا

یزد-خ امام-روبروی بیمارستان سیدالشھدا

36210010

داروخانه دکتر مشکات

یزد-خ سلمان فارسی-روبروی بیمارستان گودرز

36261169

داروخانه دکتر مربی

یزد-خ کاشانی-جنب بیمارستان مجیبیان

36282818

داروخانه شبانه روزی دکتر پورشفیعی

یزد-میدان اطلسی-به سمت دانشگاه

38240703

داروخانه دکتر فخار

یزد-میدان اطلسی-به سمت جوادالائمه

38258568

داروخانه دکتر نجمی

یزد-میدان سید حسن نصرا…-روبروی سیلو

38206949

داروخانه دکتر زھرا حیدری

یزد-میدان نعل اسبی

38215998-99

داروخانه بوعلی ابرکوه

یزد-ابرکوه-میدان امام حسین

3532822211

داروخانه نازی آباد

تھران- نازی آباد

(null)

داروخانه دکتر روستا

یزد-بلوار نواب صفوی-جنب درمانگاه ابن سینا

35257427

داروخانه دکتر محمودی

یزد-تفت-خ ساحلی-بعداز حسینیه

3262505

داروخانه دکتر دوانی

یزد-تفت-روبروی بیمارستان

32635300

جمعیت ھلال احمر یزد

یزد-خ کاشانی

36231001

داروخانه دکتر وحیدی

یزد-بلوار طالقانی

37264102

داروخانه دکتر علی بمان بابایی )یزد(

یزد-بلوار طالقانی-جنب کلینیک خاتم الانبیا

37263104

داروخانه دکتر فاطمه محمدآخوندی

یزد-چھارراه مھدیه-بلوار منتظر قائم

36280355

داروخانه شبانه روزی دکتر موسوی پور

یزد-بلوار 22 بھمن-بعد از چرخ گردون

37261660

داروخانه دکتر محمدی

یزد-بلوار طالقانی

36221715

داروخانه دکتر نواب پور

یزد-روبروی بیمارستان مرتاض-ساختمان پزشکان آبادیس-طبقه ھمکف

36222929

داروخانه دکتر مدرس

یزد-ابتدای بلوار طالقانی-روبروی مجتمع ستاره

37245939

داروخانه توحید )دکتر دھقانی(

یزد-بلوار شھید صدوقی-جنب مخابرات

37243424

داروخانه دکتر فانی

یزد-میدان شھدای محراب-جنب پل قطار

38244222

داروخانه دکتر ساعتی

یزد-آزاد شھر-فلکه سوم

37215930

داروخانه دکتر محمدرضا آخوندی میبد

یزد-میبد-خ امام

32322777

داروخانه دکتر ابراھیم پور

یزد-اردکان

32248217

داروخانه شبانه روزی ابن سینا میبد

یزد-میبد-خ امام

32322771-2

داروخانه درمان اردکان )دکتر امینی(

یزد-اردکان-خ مصطفی خمینی

32220370

داروخانه دکتر مصطفی حیدریان

یزد-اردکان-خ امام-شبکه بھداشت 3620

32228227

داروخانه دکتر طاقداریان

یزد-اردکان -خ امام

32225954

داروخانه شبانه روزی مھر

یزد-میبد-خ امام

32358414

داروخانه شبانه روزی دکتر امامزاده یزدی

یزد-چھارراه مھدیه

36268858

داروخانه دکتر مصدق

یزد-بلوار طالقانی-جنب پارکینگ دادگستری

36221058

داروخانه دکتر طاھری

یزد-صفائیه-نرسیده به میدان اطلسی

38261033

داروخانه دکتر متوسلیان

یزد-خ کاشانی-جنب بیمارستان مجیبیان

36241164

داروخانه دکتر مجید صالحی

یزد-خ کاشانی-روبروی زایشگاه بھمن

36235040

داروخانه رازی یزد

یزد-خ امام-قبل چھارراه شھدا-روبروی بانک صادرات مرکزی

36261100

داروخانه دکتر باقی

یزد-خ فرخی

36270488

داروخانه دکتر دانشور

یزد-آزادشھر-فلکه سوم

37202428

داروخانه دکتر مخبری

یزد-بلوار 52 متری امامشھر

35248600

داروخانه فردوسی

یزد-بلوار جمھوری

35222350

داروخانه دکتر میراب

یزد-میدان خاتمی-انتھای خ مھدی

36241277

داروخانه دکتر عمادی

یزد-بلوار طالقانی-روبروی آرمایشگاه مرکزی

36222035

داروخانه دکتر رضا شفیعی

یزد-بلوار دھه فجر- جنب امامزاده

36257225

داروخانه دکتر امامی

یزد-خیابان خرمشھر

38209925

داروخانه دکتر حبیبی

یزد-آزادشھر-فلکه دوم

37214949

داروخانه سلامت

یزد-بلوار دانشگاه- مجتمع تجاری نور

989131530250

داروخانه دکتر عبدالرضا رشیدی

یزد-شاھدیه

35210077

داروخانه دکتر زھرا وکیلیان

یزد-خ مسکن-بعد ار درمانگاه شماره 9-نبش کوچه حمید

36293255

داروخانه شبانه روری دکتر لطفعلیانی

یزد-میدان ھمافر

37259672

داروخانه دکتر رئیسیان

یزد-خ کاشانی

38247070

داروخانه دکتر زینلی

یزد-بافق-خ وحشی بافقی

32420022

داروخانه دکتر رضایی

یزد-مھریز-خ مطھری

32528810

داروخانه دکتر منتظر

یزد-مھریز-روبروی بیمارستان

32526302

داروخانه دکتر ھراتی زاده

یزد-آزادشھر-قبل از فلکه اول-نبش بن بست 62

35222878

داروخانه شبانه روزی شھید دکتر چمران

یزد-خ فرخی

36266900

داروخانه دکتر آرزو موسوی

یزد-رحمت آباد

38288129

داروخانه دکتر بھروان

یزد-بلوار طالقانی-ابتدای کوچه حنا

36229858

داروخانه دکتر حبیبی نیا

یزد-صفائیه-جنب بیمارستان شھید صدوقی

38224000

داروخانه بوعلی یزد

یزد-میدان مارکار

36266369

داروخانه دکتر رجائی

یزد-بلوار نواب صفوی-جنب اداره پست

36304303

داروخانه دکتر کرامتی

یزد-صفائیه-بلوار پروفسور حسابی-نرسیده به میدان عالم

38300900

داروخانه دکتر دارا

یزد-خ امام-کوچه برخوردار

36262437

داروخانه دکتر میرجلیلی

یزد-بلوار منتظر قائم-روبروی پمپ بنزین

36246007

داروخانه دکتر دھقان اشکذر

یزد-اشکذر-خ امام

32723900

داروخانه شبانه روزی دکتر سھروردی

یزد-میدان ابوذر

38264100

داروخانه فارابی

یزد-خ امام-روبروی کوچه برخوردار

36223322

داروخانه دکتر ددروالا

یزد-صفاییه-بلوار جھاد-جنب درمانگاه کوثر

38233091

درمانگاه فاطمه الزھرا یزد

یزد-امامشھر

31245404

داروخانه دکتر غلامی

یزد-بلوار شھید صدوقی-روبروی سپاه

37265010-11

داروخانه دکتر خسروشاھی

یزد-اشکذر-روبروی دانشگاه پیام نور

32726300

داروخانه دکتر بایسته

یزد-امامشھر-بلوار 52 متری-نبش کوچه 47- روبروی پیتزا کویتی

35267590

داروخانه دکتر نقیب زاده

یزد-بلوار جمھوری

32522878

داروخانه بھداری نیروی انتظامی

یزد-میدان ابوذر

(null)

داروخانه دکتر علوی

یزد-آزادشھر-فلکه دوم-روبروی بوستان بزرگ آزادشھر-جنب درمانگاه مھر

37232300

داروخانه دکتر بقایی

یزد-بلوار مدرس- روبروی پمپ بنزین

36242370

داروخانه دکتر باغبان

یزد-بلوارحمیدیا-بلوار شید دشتی-جنب بازارچه میوه دھه فجر

38272749

داروخانه دکتر زارعی

یزد-میبد-خ امام

32326705

داروخانه دکتر ذبیحی

یزد-خ کاشانی-روبروی پارک ھفتم تیر

38260194

داروخانه شبانه روزی رازی اردکان

یزد-اردکان-بیمارستان ضیایی

322228192

داروخانه دکتر آیت اللھی

یزد-بلوار طالقانی

37255037

داروخانه دکتر شجاع الدینی

یزد-زارچ-خ امام-روبرو حسینیه فاطمیه

35278130

داروخانه دکتر علی نیا

یزد-چھاراه دولت آباد-خ انقلاب-روبروی بانک سپه

36268141

داروخانه دکتر اسماعیل زاده مروست

یزد-مروست-خ امام-جنب بانک ملی

32584214

داروخانه شبانه روزی شفا اردکان

یزد-اردکان

32237838

حسینی

یزد-بھاباد-خ امام-جنب مرکز بھداشت قدیم

3524720815

داروخانه شبانه روزی ابن سینا یزد

یزد-بلوار جمھوری-روبروی بیمارستان افشار

35242701

داروخانه دکتر حجتی

یزد-میبد-بلوار بسیج-جنب بیمه خدمات درمانی

32356274

درمانگاه تأمین اجتماعی حضرت امیر)ع(

یزد-بلوار 17شھریور

35261445

داروخانه دکتر برزگر پور

یزد-میبد-خ امام-جنب درمانگاه فرھنگیان

323234090

داروخانه دکتر سفلائیان

یزد-خ کاشانی-جنب بیمارستان مرتاض

38260158

داروخانه دکتر حامد علی حیدری

یزد-خ رجایی-روبروی راھنمایی رانندگی

36273180

داروخانه دکتر کلانتری

یزد-میدان معلم-ابتدای کوچه سوانح سوختگی

35283223

داروخانه دکتر علی حیدری )پاسداران(

یزد-بلوار پاسداران-نبش کوچه

38284817

داروخانه دکتر سودابه سیفی

یزد-ھرات-خ امام-جنب بانک ملت

32573981

داروخانه دکتر حسینی میبد

یزد-میبد-خ ده آباد-خ حائری-روبروی مطب دکتر دھقانی

3527734333

داروخانه دکتر پریسا رشیدی

یزد-پاسداران-روبروی مجتمع سیدالشھدا

38380068

داروخانه شبانه روزی ابوعلی سینا

یزد-ابرکوه-خ صدوقی

32825799

داروخانه دکتر محمدعلی فرقانی

یزد–مھریز-بلوار امام خمینی-جنب آسایشگاه سالمندان09132535736

35230239

داروخانه دکتر مریم شاکر اردکانی

یزد-خیابان نعیم آباد-مجتمع تجاری سھند

38277675

داروخانه دکتر مھدی کفیری

یزد-حمیدیا-بلوار شھید دشتی-بعد از چھارراه امیرالمومنین-نبش کوچه 77

38287917

داروخانه دکتر محبوبه افتخاری

یزد-میبد-خ امام

32329092

داروخانه دکتر علی امیدسالاری

یزد-شھرک رزمندگان-بلوار فضیلت

38203212

داروخانه دکتر محمدرضا کاظمعلی

یزد-میدان شھید باھنر-ابتدای بلوار پاک نژاد-جنب ساختمان پزشکان

37262022

داروخانه دکتر علی اخوان تفتی

یزد-چھارراه مھدیه-ابتدای بلوار امام جعفرصادق-بالاتر از بیمارستان مادر

36287541

داروخانه دکتر سمانه ستار

یزد-ابرکوه-خ شھید بھشتی- جنب بانک مسکن

32822651

درمانگاه تامین اجتماعی اردکان

یزد-اردکان-ابتدای شھرک انقلاب

32228954

درمانگاه تامین اجتماعی میبد

یزد-میبد-خ امام-سازمان تامین اجتماعی-طبقه اول

32350739

داروخانه دکتر سیدقاسم مھدوی ھرات

یزد-ھرات-خ امام

32570426

داروخانه دکتر محسن نبی میبدی

یزد-میبد-خ امام-نبش سه راه عدالت

32322524

داروخانه امید

یزد- شھرک مھرآوران

989122259019

داروخانه دکتر محسن حقیر

یزد-خ کاشانی-جنب سازمان آب

36231003

داروخانه دکتر علی محمد رنجبر

یزد-شاھدیه-گردفرامرز-ابتدای بلوار مھدی-روبروی بانک صادرات

35217555

درمانگاه تامین اجتماعی ولیعصر اشکذر

یزد-اشکذر-روبروی پلیس راه-پشت پارک

32728400

داروخانه دکتر علیرضا خباز

یزد-بافق-میدان 14 معصوم

32423031

داروخانه دکتر محمد اقبالی

یزد-بافق-بھاباد-خ امام- جنب مرکز بھداشت قدیم

32470395

داروخانه دکتر اسماعیل ملانوری

یزد-خ امام–روبروی سه راه فھادان

36201488

داروخانه دکتر فریبا رحیمی تنھا

یزد-بلوار 17 شھریور-قبل از 52 متری امامشھر-روبروی سینما جام جم

35235688

درمانگاه تامین اجتماعی ھراتی

یزد-میدان شھید بھشتی-ابتدای خ فرخی

362262000

داروخانه دکتر احمد احمدی

یزد-میبد-بلوار بسیج- روبروی بیمارستان امام جعفر صادق

32358088

درمانگاه تامین اجتماعی قائمیه

یزد-خ امام خمینی-خ فھادان

36213064

داروخانه دکتر وحید رمضانی

یزد-اردکان-خیابان باھنر

32254240

داروخانه دکتر مجید بابایی

یزد-زارچ

35278612

داروخانه دکتر جواد شمسایی

یزد-شاھدیه

35211044

داروخانه آرمان

یزد-خیابان چمران-داروخانه بھناز

36230538

داروخانه دکتر لیلا صالحی ابرقویی

یزد-ابرکوه-مھرآباد-روبروی مرکز بھداشت

9133732300

داروخانه دکتر عادله قاسمی

یزد-مھریز-خورمیز-شھرک شھید بھشتی خورمیز سفلی

32547270

داروخانه دکتر سید عباس حسنی بھابادی

یزد-بافق-بھاباد-خ امام-روبروی رستوران اقبال

32470749

داروخانه شبانه روزی دکتر حسینی تفت

یزد-تفت-خیابان شھید بھشتی-جنب بیمارستان شھید بھشتی

32633474

داروخانه دکتر شمشیری

یزد-میبد-میدان اعرافی-خیابان اعرافی

32341074

داروخانه دکتر ولی

یزد-ابرکوه-خیابان شھید بھشتی-روبروی خیابان ابوذر

32823040

داروخانه دکتر پیمانی

یزد-بافق-ابتدای خیابان وحشی بافقی-جنب بانک سپه

32421002

داروخانه دکتر زینیا

یزد-خ قیام-نرسیده به چھار راه بعثت

36264288

داروخانه دکتر جمال حمزه

یزد-بافق-میدان امامزاده عبدالله-پارکینگ شھرداری

32427500

داروخانه دکتر حامد حیدرزاده

یزد-خ خیام-سه راه حسن آباد-نرسیده به مسجد سید مصطفی خمینی

36237305

داروخانه دکتر اسعدی

یزد-اردکان-احمد آباد-بلوار فکور شرقی-جنب حسینیه اولیا

3532275739

داروخانه جالینوس

یزد- بلوار نواب صفوی روبروی کلینیک امام علی )ع(

35280510

داروخانه دکتر کریمی

یزد-مھریز-میدان فاطمیه-خیابان مطھری

989130031271

داروخانه دکتر طحان

یزد-مھریز-روبروی بیمارستان فاطمه الزھرا-داروخانه دکتر طحان

989134511644

داروخانه دکتر بھاره قیصری

یزد-محمدآباد-خ مطھری-روبروی صندوق قرض الحسنه امام محمدتقی

9132584071

داروخانه دکتر آملی

یزد-بلوار مدرس-روبروی بیمارستان شھدای کارگر

38260641

درمانگاه ایران مھر

یزد شھرک رزمندگان

38205115

داروخانه دکتر وکیل

یزد-خیابان کاشانی-روبروی بیمارستان مجیبیان

989132528661

داروخانه دکتر دھستانی اردکانی

یزد-اردکان-خیابان شھید مصطفی خمینی-جنب بسیج

3222695

داروخانه پاستور)میبد(

یزد-میبد

32342524

داروخانه دکتر حمیده عابدی اردکانی

یزد-اردکان-بلوار معلم-روبروی کلینیک بیمارستان ضیایی

989134516415

داروخانه دکتر معتقدی

یزد-مھریز-بھادران-خیابان ولیعصر-روبروی بانک کشاورزی

989134515240

پلی کلینک تخصصی بافق

یزد-بافق-میدان معلم-بلوار شھید بھشتی

3532445000

داروخانه دکتر بوالحسنی

یزد-بافق-بھاباد-خ امام- جنب مرکز بھداشت قدیم

3532470392