داروخانه های استان یزد

نام داروخانه

آدرس

تلفن

داروخانه دکتر مصطفي قاسمي

يزد-خ کاشاني-کوچه حافظ-مجتمع پزشکي حافظ

35245571

داروخانه دکتر سراياني

يزد-بلوار جمھوري -جنب بیمارستان افشار

3525149

داروخانه دکتر میرشمسي

يزد-بلوار نواب صفوي

35232400

داروخانه دکتر سخنور

يزد-خ معلم-کلینیک فرھنگیان

36264402

داروخانه شفاء يزد

يزد-خ امام

36260333

داروخانه دکتر انتظاري

يزد-زارچ -خ امام

35274242

داروخانه دکتر صلاحي

يزد-بلوار شھید صدوقي

37250606

داروخانه دکتر افضل

يزد-بلوار طالقاني-جنب بانک ملت

37251180

داروخانه دکتر محامدي

يزد-خ شھید مطھري

37244110

داروخانه دکتر گلزاري

يزد-کوچه برخوردار

36220766

داروخانه دکتر مريم قاسمي نژاد

يزد-خ امام-روبروي حضیره

36206066

داروخانه خیريه سیدالشھدا

يزد-خ امام-روبروي بیمارستان سیدالشھدا

36210010

داروخانه دکتر مشکات

يزد-خ سلمان فارسي-روبروي بیمارستان گودرز

36261169

داروخانه دکتر مربي

يزد-خ کاشاني-جنب بیمارستان مجیبیان

36282818

داروخانه شبانه روزي دکتر پورشفیعي

يزد-میدان اطلسي-به سمت دانشگاه

38240703

داروخانه دکتر فخار

يزد-میدان اطلسي-به سمت جوادالائمه

38258568

داروخانه دکتر نجمي

يزد-میدان سید حسن نصرا…-روبروي سیلو

38206949

داروخانه دکتر زھرا حیدري

يزد-میدان نعل اسبي

38215998-99

داروخانه بوعلي ابرکوه

يزد-ابرکوه-میدان امام حسین

3532822211

داروخانه نازي آباد

تھران- نازي آباد

(null)

داروخانه دکتر روستا

يزد-بلوار نواب صفوي-جنب درمانگاه ابن سینا

35257427

داروخانه دکتر محمودي

يزد-تفت-خ ساحلي-بعداز حسینیه

3262505

داروخانه دکتر دواني

يزد-تفت-روبروي بیمارستان

32635300

جمعیت ھلال احمر يزد

يزد-خ کاشاني

36231001

داروخانه دکتر وحیدي

يزد-بلوار طالقاني

37264102

داروخانه دکتر علي بمان بابايي )يزد(

يزد-بلوار طالقاني-جنب کلینیک خاتم الانبیا

37263104

داروخانه دکتر فاطمه محمدآخوندي

يزد-چھارراه مھديه-بلوار منتظر قائم

36280355

داروخانه شبانه روزي دکتر موسوي پور

يزد-بلوار 22 بھمن-بعد از چرخ گردون

37261660

داروخانه دکتر محمدي

يزد-بلوار طالقاني

36221715

داروخانه دکتر نواب پور

يزد-روبروي بیمارستان مرتاض-ساختمان پزشکان آباديس-طبقه ھمکف

36222929

داروخانه دکتر مدرس

يزد-ابتداي بلوار طالقاني-روبروي مجتمع ستاره

37245939

داروخانه توحید )دکتر دھقاني(

يزد-بلوار شھید صدوقي-جنب مخابرات

37243424

داروخانه دکتر فاني

يزد-میدان شھداي محراب-جنب پل قطار

38244222

داروخانه دکتر ساعتي

يزد-آزاد شھر-فلکه سوم

37215930

داروخانه دکتر محمدرضا آخوندي میبد

يزد-میبد-خ امام

32322777

داروخانه دکتر ابراھیم پور

يزد-اردکان

32248217

داروخانه شبانه روزي ابن سینا میبد

يزد-میبد-خ امام

32322771-2

داروخانه درمان اردکان )دکتر امیني(

يزد-اردکان-خ مصطفي خمیني

32220370

داروخانه دکتر مصطفي حیدريان

يزد-اردکان-خ امام-شبکه بھداشت 3620

32228227

داروخانه دکتر طاقداريان

يزد-اردکان -خ امام

32225954

داروخانه شبانه روزي مھر

يزد-میبد-خ امام

32358414

داروخانه شبانه روزي دکتر امامزاده يزدي

يزد-چھارراه مھديه

36268858

داروخانه دکتر مصدق

يزد-بلوار طالقاني-جنب پارکینگ دادگستري

36221058

داروخانه دکتر طاھري

يزد-صفائیه-نرسیده به میدان اطلسي

38261033

داروخانه دکتر متوسلیان

يزد-خ کاشاني-جنب بیمارستان مجیبیان

36241164

داروخانه دکتر مجید صالحي

يزد-خ کاشاني-روبروي زايشگاه بھمن

36235040

داروخانه رازي يزد

يزد-خ امام-قبل چھارراه شھدا-روبروي بانک صادرات مرکزي

36261100

داروخانه دکتر باقي

يزد-خ فرخي

36270488

داروخانه دکتر دانشور

يزد-آزادشھر-فلکه سوم

37202428

داروخانه دکتر مخبري

يزد-بلوار 52 متري امامشھر

35248600

داروخانه فردوسي

يزد-بلوار جمھوري

35222350

داروخانه دکتر میراب

يزد-میدان خاتمي-انتھاي خ مھدي

36241277

داروخانه دکتر عمادي

يزد-بلوار طالقاني-روبروي آرمايشگاه مرکزي

36222035

داروخانه دکتر رضا شفیعي

يزد-بلوار دھه فجر- جنب امامزاده

36257225

داروخانه دکتر امامي

يزد-خیابان خرمشھر

38209925

داروخانه دکتر حبیبي

يزد-آزادشھر-فلکه دوم

37214949

داروخانه سلامت

يزد-بلوار دانشگاه- مجتمع تجاري نور

989131530250

داروخانه دکتر عبدالرضا رشیدي

يزد-شاھديه

35210077

داروخانه دکتر زھرا وکیلیان

يزد-خ مسکن-بعد ار درمانگاه شماره 9-نبش کوچه حمید

36293255

داروخانه شبانه روري دکتر لطفعلیاني

يزد-میدان ھمافر

37259672

داروخانه دکتر رئیسیان

يزد-خ کاشاني

38247070

داروخانه دکتر زينلي

يزد-بافق-خ وحشي بافقي

32420022

داروخانه دکتر رضايي

يزد-مھريز-خ مطھري

32528810

داروخانه دکتر منتظر

يزد-مھريز-روبروي بیمارستان

32526302

داروخانه دکتر ھراتي زاده

يزد-آزادشھر-قبل از فلکه اول-نبش بن بست 62

35222878

داروخانه شبانه روزي شھید دکتر چمران

يزد-خ فرخي

36266900

داروخانه دکتر آرزو موسوي

يزد-رحمت آباد

38288129

داروخانه دکتر بھروان

يزد-بلوار طالقاني-ابتداي کوچه حنا

36229858

داروخانه دکتر حبیبي نیا

يزد-صفائیه-جنب بیمارستان شھید صدوقي

38224000

داروخانه بوعلي يزد

يزد-میدان مارکار

36266369

داروخانه دکتر رجائي

يزد-بلوار نواب صفوي-جنب اداره پست

36304303

داروخانه دکتر کرامتي

يزد-صفائیه-بلوار پروفسور حسابي-نرسیده به میدان عالم

38300900

داروخانه دکتر دارا

يزد-خ امام-کوچه برخوردار

36262437

داروخانه دکتر میرجلیلي

يزد-بلوار منتظر قائم-روبروي پمپ بنزين

36246007

داروخانه دکتر دھقان اشکذر

يزد-اشکذر-خ امام

32723900

داروخانه شبانه روزي دکتر سھروردي

يزد-میدان ابوذر

38264100

داروخانه فارابي

يزد-خ امام-روبروي کوچه برخوردار

36223322

داروخانه دکتر ددروالا

يزد-صفايیه-بلوار جھاد-جنب درمانگاه کوثر

38233091

درمانگاه فاطمه الزھرا يزد

يزد-امامشھر

31245404

داروخانه دکتر غلامي

يزد-بلوار شھید صدوقي-روبروي سپاه

37265010-11

داروخانه دکتر خسروشاھي

يزد-اشکذر-روبروي دانشگاه پیام نور

32726300

داروخانه دکتر بايسته

يزد-امامشھر-بلوار 52 متري-نبش کوچه 47- روبروي پیتزا کويتي

35267590

داروخانه دکتر نقیب زاده

يزد-بلوار جمھوري

32522878

داروخانه بھداري نیروي انتظامي

يزد-میدان ابوذر

(null)

داروخانه دکتر علوي

يزد-آزادشھر-فلکه دوم-روبروي بوستان بزرگ آزادشھر-جنب درمانگاه مھر

37232300

داروخانه دکتر بقايي

يزد-بلوار مدرس- روبروي پمپ بنزين

36242370

داروخانه دکتر باغبان

يزد-بلوارحمیديا-بلوار شید دشتي-جنب بازارچه میوه دھه فجر

38272749

داروخانه دکتر زارعي

يزد-میبد-خ امام

32326705

داروخانه دکتر ذبیحي

يزد-خ کاشاني-روبروي پارک ھفتم تیر

38260194

داروخانه شبانه روزي رازي اردکان

يزد-اردکان-بیمارستان ضیايي

322228192

داروخانه دکتر آيت اللھي

يزد-بلوار طالقاني

37255037

داروخانه دکتر شجاع الديني

يزد-زارچ-خ امام-روبرو حسینیه فاطمیه

35278130

داروخانه دکتر علي نیا

يزد-چھاراه دولت آباد-خ انقلاب-روبروي بانک سپه

36268141

داروخانه دکتر اسماعیل زاده مروست

يزد-مروست-خ امام-جنب بانک ملي

32584214

داروخانه شبانه روزي شفا اردکان

يزد-اردکان

32237838

حسیني

يزد-بھاباد-خ امام-جنب مرکز بھداشت قديم

3524720815

داروخانه شبانه روزي ابن سینا يزد

يزد-بلوار جمھوري-روبروي بیمارستان افشار

35242701

داروخانه دکتر حجتي

يزد-میبد-بلوار بسیج-جنب بیمه خدمات درماني

32356274

درمانگاه تأمین اجتماعي حضرت امیر)ع(

يزد-بلوار 17شھريور

35261445

داروخانه دکتر برزگر پور

يزد-میبد-خ امام-جنب درمانگاه فرھنگیان

323234090

داروخانه دکتر سفلائیان

يزد-خ کاشاني-جنب بیمارستان مرتاض

38260158

داروخانه دکتر حامد علي حیدري

يزد-خ رجايي-روبروي راھنمايي رانندگي

36273180

داروخانه دکتر کلانتري

يزد-میدان معلم-ابتداي کوچه سوانح سوختگي

35283223

داروخانه دکتر علي حیدري )پاسداران(

يزد-بلوار پاسداران-نبش کوچه

38284817

داروخانه دکتر سودابه سیفي

يزد-ھرات-خ امام-جنب بانک ملت

32573981

داروخانه دکتر حسیني میبد

يزد-میبد-خ ده آباد-خ حائري-روبروي مطب دکتر دھقاني

3527734333

داروخانه دکتر پريسا رشیدي

يزد-پاسداران-روبروي مجتمع سیدالشھدا

38380068

داروخانه شبانه روزي ابوعلي سینا

يزد-ابرکوه-خ صدوقي

32825799

داروخانه دکتر محمدعلي فرقاني

يزد–مھريز-بلوار امام خمیني-جنب آسايشگاه سالمندان09132535736

35230239

داروخانه دکتر مريم شاکر اردکاني

يزد-خیابان نعیم آباد-مجتمع تجاري سھند

38277675

داروخانه دکتر مھدي کفیري

يزد-حمیديا-بلوار شھید دشتي-بعد از چھارراه امیرالمومنین-نبش کوچه 77

38287917

داروخانه دکتر محبوبه افتخاري

يزد-میبد-خ امام

32329092

داروخانه دکتر علي امیدسالاري

يزد-شھرک رزمندگان-بلوار فضیلت

38203212

داروخانه دکتر محمدرضا کاظمعلي

يزد-میدان شھید باھنر-ابتداي بلوار پاک نژاد-جنب ساختمان پزشکان

37262022

داروخانه دکتر علي اخوان تفتي

يزد-چھارراه مھديه-ابتداي بلوار امام جعفرصادق-بالاتر از بیمارستان مادر

36287541

داروخانه دکتر سمانه ستار

يزد-ابرکوه-خ شھید بھشتي- جنب بانک مسکن

32822651

درمانگاه تامین اجتماعي اردکان

يزد-اردکان-ابتداي شھرک انقلاب

32228954

درمانگاه تامین اجتماعي میبد

يزد-میبد-خ امام-سازمان تامین اجتماعي-طبقه اول

32350739

داروخانه دکتر سیدقاسم مھدوي ھرات

يزد-ھرات-خ امام

32570426

داروخانه دکتر محسن نبي میبدي

يزد-میبد-خ امام-نبش سه راه عدالت

32322524

داروخانه امید

يزد- شھرک مھرآوران

989122259019

داروخانه دکتر محسن حقیر

يزد-خ کاشاني-جنب سازمان آب

36231003

داروخانه دکتر علي محمد رنجبر

يزد-شاھديه-گردفرامرز-ابتداي بلوار مھدي-روبروي بانک صادرات

35217555

درمانگاه تامین اجتماعي ولیعصر اشکذر

يزد-اشکذر-روبروي پلیس راه-پشت پارک

32728400

داروخانه دکتر علیرضا خباز

يزد-بافق-میدان 14 معصوم

32423031

داروخانه دکتر محمد اقبالي

يزد-بافق-بھاباد-خ امام- جنب مرکز بھداشت قديم

32470395

داروخانه دکتر اسماعیل ملانوري

يزد-خ امام–روبروي سه راه فھادان

36201488

داروخانه دکتر فريبا رحیمي تنھا

يزد-بلوار 17 شھريور-قبل از 52 متري امامشھر-روبروي سینما جام جم

35235688

درمانگاه تامین اجتماعي ھراتي

يزد-میدان شھید بھشتي-ابتداي خ فرخي

362262000

داروخانه دکتر احمد احمدي

يزد-میبد-بلوار بسیج- روبروي بیمارستان امام جعفر صادق

32358088

درمانگاه تامین اجتماعي قائمیه

يزد-خ امام خمیني-خ فھادان

36213064

داروخانه دکتر وحید رمضاني

يزد-اردکان-خیابان باھنر

32254240

داروخانه دکتر مجید بابايي

يزد-زارچ

35278612

داروخانه دکتر جواد شمسايي

يزد-شاھديه

35211044

داروخانه آرمان

يزد-خیابان چمران-داروخانه بھناز

36230538

داروخانه دکتر لیلا صالحي ابرقويي

يزد-ابرکوه-مھرآباد-روبروي مرکز بھداشت

9133732300

داروخانه دکتر عادله قاسمي

يزد-مھريز-خورمیز-شھرک شھید بھشتي خورمیز سفلي

32547270

داروخانه دکتر سید عباس حسني بھابادي

يزد-بافق-بھاباد-خ امام-روبروي رستوران اقبال

32470749

داروخانه شبانه روزي دکتر حسیني تفت

يزد-تفت-خیابان شھید بھشتي-جنب بیمارستان شھید بھشتي

32633474

داروخانه دکتر شمشیري

يزد-میبد-میدان اعرافي-خیابان اعرافي

32341074

داروخانه دکتر ولي

يزد-ابرکوه-خیابان شھید بھشتي-روبروي خیابان ابوذر

32823040

داروخانه دکتر پیماني

يزد-بافق-ابتداي خیابان وحشي بافقي-جنب بانک سپه

32421002

داروخانه دکتر زينیا

يزد-خ قیام-نرسیده به چھار راه بعثت

36264288

داروخانه دکتر جمال حمزه

يزد-بافق-میدان امامزاده عبدالله-پارکینگ شھرداري

32427500

داروخانه دکتر حامد حیدرزاده

يزد-خ خیام-سه راه حسن آباد-نرسیده به مسجد سید مصطفي خمیني

36237305

داروخانه دکتر اسعدي

يزد-اردکان-احمد آباد-بلوار فکور شرقي-جنب حسینیه اولیا

3532275739

داروخانه جالینوس

يزد- بلوار نواب صفوي روبروي کلینیک امام علي )ع(

35280510

داروخانه دکتر کريمي

يزد-مھريز-میدان فاطمیه-خیابان مطھري

989130031271

داروخانه دکتر طحان

يزد-مھريز-روبروي بیمارستان فاطمه الزھرا-داروخانه دکتر طحان

989134511644

داروخانه دکتر بھاره قیصري

يزد-محمدآباد-خ مطھري-روبروي صندوق قرض الحسنه امام محمدتقي

9132584071

داروخانه دکتر آملي

يزد-بلوار مدرس-روبروي بیمارستان شھداي کارگر

38260641

درمانگاه ايران مھر

يزد شھرک رزمندگان

38205115

داروخانه دکتر وکیل

يزد-خیابان کاشاني-روبروي بیمارستان مجیبیان

989132528661

داروخانه دکتر دھستاني اردکاني

يزد-اردکان-خیابان شھید مصطفي خمیني-جنب بسیج

3222695

داروخانه پاستور)میبد(

يزد-میبد

32342524

داروخانه دکتر حمیده عابدي اردکاني

يزد-اردکان-بلوار معلم-روبروي کلینیک بیمارستان ضیايي

989134516415

داروخانه دکتر معتقدي

يزد-مھريز-بھادران-خیابان ولیعصر-روبروي بانک کشاورزي

989134515240

پلي کلینک تخصصي بافق

يزد-بافق-میدان معلم-بلوار شھید بھشتي

3532445000

داروخانه دکتر بوالحسني

يزد-بافق-بھاباد-خ امام- جنب مرکز بھداشت قديم

3532470392