داروخانه های استان گیلان

نام داروخانه

آدرس

تلفن

داروخانه دكتر چگیني

رشت-بلوارسمیھ-خ 142

33128441

داروخانه دكتر حریري

رشت-گلسار- نرسیده بھبیمارستان گیل

33118323

كودكان گیل دكتر رضاپور

رشت-گلسار خ87

33120079

داروخانه دكتر فخار

رشت-گلسار خ86

33111234

داروخانه دكتر كیایي

رشت-گلسار خ80

33111036

داروخانه علي محمدي

رشت-ابتداي كوي دیانتي

33851211

داروخانه دكتر میرشنبل

رشت-چ گلسار-روبروي آزمایشگاه گلسار

33122540

داروخانه دكتر میرزایي

رشت-خ تختي كوچھ بنفشھ 3

33125224

داروخانھدكتر كاشفي

رشت-گلسار- پل بوسار

33125441

داروخانھاكسیر

رشت-چ گلسار

33110283

داروخانه دكتر آریافر

رشت-چ گلسار-خ نواب

33113668

داروخانھدكتر نظري

رشت-چ گلسار-خ نواب

33124211

داروخانھدكتر ایرواني

رشت-چ گلسار-خ نواب

33110643

داروخانھدكتر كمالي

رشت-چ گلسار-خ نواب

33117063

داروخانھدكتر سجودي

رشت-چ گلسار-خ نواب

33115441

داروخانھدكتر نوري

رشت-انتھاي خ نواب

33115441

داروخانھدكتر مجیدي

رشت- خ معلم

33250587

داروخانھدكتر خیام

رشت

33113055

داروخانھدكتر طلوعي

رشت- خ بیستون

33225454

داروخانھدكتر شھبازي

رشت-میدان گاز-روبروي اداره برق

33420062

داروخانھدكتر ثابت

رشت-پل طالشان- روبروي دانشگاه آزاد

33424004

داروخانھدكتر مظفري

رشت-فلكھ گاز ابتداي نامجو

33337574

داروخانھآریا

رشت-خ نامجو-روبروي زایشگاه

33325452

داروخانھدكتر قلم آرا

رشت-بلوار رودباري-نبش كوچھ 17

33507477

داروخانھدكتر سرودي

رشت-بلوار ضیابري-نبش كوچھ 11

33247336

داروخانھدكتر روحي

رشت-توشیبا بھ سمت میدان گیل

33668927

داروخانھرامین

رشت-میدان صیقلان

33226412

داروخانھدكتر حجازي

رشت-خ مطھري-ساغرسازان

33358842

داروخانھدكتر آرامي

رشت- سھ راه حاجي آباد

33328507

داروخانھدكتر قریشي

رشت-خ انقلاب

33224344

داروخانھدكتر تابان

رشت-خ انقلاب

33321807

داروخانھدكتر نادري

رشت- حاجي آباد

33230597

داروخانھدكتر نوري پناه

رشت-حاجي آباد

33220287

داروخانھدكتر مرزبان

رشت-خ امام خمیني-بالاتر از سھ راه حاجي آباد

33224030

داروخانھدكتر محقق

رشت-چھاراه پورسینا

33331355

داروخانھپنج شھریور

رشت-خ انقلاب-روبروي پاساژ گوھر

33322157

داروخانھدلسوزبحري

رشت-میدان صابرین-قبل از تاكسیراني

33320530

داروخانھسیھ فام

رشت- میدان شھید قلي پور-جنب درمانگاه نصر

33123525

داروخانھمقدم

رشت-گلباغ نمازابتداي استادمعین

33735055

داروخانھجرجاني

رشت-بلوارنماز-جنب سناتور

33730915

داروخانھدژآباد

رشت-بلوار نماز-روبروي درمانگاه صابرین

33118750

داروخانھاسدي

رشت-سھ راه معلم-علي آباد

33507905

داروخانھپاستور

رشت-چ گلسار

33112194

داروخانھمحمدپور

رشت-بلوار نماز-ساختمان مارلیك

33751227

داروخانھشكفتھ

رشت-چ میكائیل-خ حافظ

33327302

داوخانھنجات

رشت-چ میكائیل-خ حافظ

33326866

داروخانھزین العابدیني

رشت-چ میكائیل-خ حافظ

33321253

داروخانھدادرس

رشت-چ میكائیل

33330348

داروخانھفھیم

رشت-چ میكائیل

33224601

)داروخانھامام سجاد)ع

رشت-خ نامجو-نرسیده بھورزشگاه عضدي

33322961

داروخانھمجلسي

رشت-خ پرستار-جنب بھزیستي

33343590

داروخانھوحید

رشت-كمربندي شھید بھشتي-خ شھید نظري

33428567

داروخانھاسلامي

رشت-جاده تھران-روبروي بانك ملي

33612046

داروخانھطاھرقاسمي

رشت-خ فلسطین

33822858

داروخانھجیران زاده

رشت-خ شھدا-سھ راه پاستوریزه

33826668

داروخانھربیعي

رشت-چھارراه حشمت

33664751

داروخانھمیري

رشت-جاده فومن-عینك درمانگاه ولیعصر

33500117

داروخانھمشعوف مھر

رشت-انتھاي خ بیستون

33555966

داروخانھحسین زده

رشت-میدان یخسازي

33515716

داروخانھاسماعیل زاده

رشت-فلكھرازي-نرسیده سھ راه معلولین

33422285

داروخانھمقیمي

رشت-سلیمانداراب-روبروي آرامگاه میرزاكوچك

33442179

داروخانھكیمیا

رشت-سام-جنب بانك صادرات

33232987

داروخانھفقیھشجاعي

رشت-خ لاكاني جنب بانك ملي

33220983

داروخانھمھدي دوست

رشت-سبزه میدان-ج سینما 22بھمن

33246162

داروخانھدكتر سیف پور

رشت-بیستون-نرسیده بھسھ راه معلم

33251107

داروخانھفرازمند

رشت-رشتیان-نبش كوچھ22

33572335

داروخانھسجاد حسیني

)رشت-میدان جھاد )بھ سمت یخسازي

33584773

داروخانھوظیفھشناس

رشت-چ گلسار-نبش كوچھعسگري

33112227

داروخانھآراد

رشت-چھاراه گلسار

33220305

داروخانھخوشدل

رشت-گلسار-سھ راه گلایل

33775659

داروخانھیوسفي

رشت-گلسار-نبش خ 107

33221662

داروخانھحسن دخت

رشت-درمانگاه صابرین

33117363

داروخانھشریفي

رشت-بلوار دیلمان

33764338

داروخانھرحیمي

رشت-بلوار انصاري-روبروي صنایع دستي

33754640

داروخانھجلالي پور

رشت-بلوار انصاري-روبروي پارك ملت

33730003

داروخانھدریاباري

رشت-بلوار معلم فاز 2

33501055

داروخانھابن سینا

رشت- خیابان نواب

33113345

داروخانھشعباني

رشت-چھارراه میكائیل-ابتداي خ مطھري

33333274

داروخانھقدس دكتر ستاري

رشت-خ مطھري

33321366

داروخانھعابدیني

رشت-خ مطھري بعد از سھ راه حاجي آباد

33321853

داروخانھتوسلي

رشت-میدان توشیبا-روبروي ھتل پامچال

33666116

داروخانھزرگرپور

رشت-میدان توشیبا بھسمت میدان فرھنگ

33662118

داروخانھحكیمي نژاد

رشت-خ امام-بالاتر از كوچھآفخرا

33223605

داروخانھجاویدنو

رشت-خ امام خمیني-میدان سرپل ذھاب

33223605

داروخانھاردشیر

رشت-روبروي تازه آباد

33826479

داروخانھامام وردي

رشت- میدان امام حسین- پیركلاچاي

33832377

داروخانھاصغرنیا

رشت-آج بیشھ

33872828

داروخانھآذرگشسب

رشت-حمیدیان-چھارراه علیزاده

33527287

داروخانھمرھم

رشت-میدان جانبازان-جنب بانك ملت

33850428

داروخانھرسولي

رشت-خ لاھیجان-سرچشمھ

33849159

داروخانھنیما

رشت-خ نامجو-روبروي دانشگاه علوم پایھ

33333221

داروخانھقھرماني

رشت-كمربندي بھشتي-نرسیده بھ پل ھوایي

33603401

داروخانھامیري

رشت-كمربندي بھشتي-جماران-نبش كوچھ13

33613742

داروخانھجوادي

رشت-بلوار كشاورز-نبش بن بست حرفھ

33841891

داروخانھكبیري

رشت-میدان پل عراق

33322480

داروخانھحسیني

رشت-خ سعدي نرسده بھ پل بوسار

33128825

داروخانھملكي

رشت-پیچ سعدي-درمانگاه فرھنگیان

33222313

داروخانھھدایتي

رشت-خ سعدي بعداز سھ راه معلم

33225473

داروخانھبساكپور

رشت-خ سعدي-بازار روز

33260230

داروخانھنجاتي افخم

رشت-گلسار-خ 78

33115908

داروخانھامیدوار

رشت-روبروي بیمارستان رازي

33536774

داروخانھمدني

رشت-رشتیان-روبروي مركز پزشكي

33504289

داروخانھحمزه لو

رشت-خ نواب-كوچھ میلاد-جنب ساختمان پویا

33115605

داروخانھش گلسار

رشت-چ گلسار-نبش خیابان نواب

33220991

داروخانھكارون

رشت-خ امام خمیني-نرسیده بھ پل ذھاب

33224606

داروخانھسلطاني

رشت-خ حافظ-جنب آزمایشگاه نیكوكار

33332857

داروخانھدخانیاتي

رشت-پل عراق-خ آزادگان

33340135

داروخانھنیكرو

رشت-بلوار بوسار-نبش بن بست سوم-كوچھ شھید روحي

33127772

داروخانھمحجوب

رشت-حمیدیان-جنب پل کوی شھید بابایی

33557933

داروخانھآراستھ

رشت-گلسار-بلوار توحید-نبش خ 159

33776675

داروخانھمنجمی

رشت-بلوار قلی پور-روبروی پست برق

33132874

داروخانھلمعھ

رشت-چھارراه گلسار خیایان 76-ساختمان پزشكان آفتاب

33127404

داروخانھبوعلي

كوچصفھان

34553282

داروخانھگھرور

كوچصفھان-خ شھیدعسكري

34552122

داروخانھاسماعیلي

دھشال

42185064

داروخانھنظامي

رودبنھ

42442063

داروخانھرازي

لاھیجان-خ استقلال

42342050

داروخانھشفا

لاھیجان-میدان شھدا

42236482

داروخانھمركزي

لاھیجان-میدان شھدا-خ شھید كریمي

42234139

داروخانھفقیھ

لاھیجان-خ شھید كریمي

42233296

داروخانھش واجاري

لاھیجان-خ شھید كریمي-كوچھ توكلي

42249664

داروخانھبحرالعلومي

لاھیجان- كوچھتوكلي

42234900

داروخانھحدادي

لاھیجان-خ انقلاب-ساختمان پزشكي شكوفھ

42249005

داروخانھدھدار

لاھیجان-خ شھید كریمي-كوچھ برق

42234373

داروخانھبھزاد

لاھیجان-خ انقلاب-روبروي بانك ملت

42226181

داروخانھش لطیفي

لاھیجان-میدان چھار پادشاه-خ كاشف غربي

42239637

داروخانھجعفرپناه

لاھیجان-میدان چھارپادشاه-خ سردار جنگل

42240001

داروخانھوحید

لاھیجان-داخل خ شھدا

42230086

داروخانھاخوت پور

لاھیجان-خ شھید كریمي

42233103

داروخانھقدس

آستانھ-خ شریعتي

42122633

داروخانھطالب پور

آستانھ-خ بھشتي- روبروي بانك

42122361

داروخانھفرسام

آستانھ-خ شریعتي

42124333

داروخانھپورآقایي

آستانھ-خ امام-جنب خدمات درماني

42124689

داروخانھجھش

آستانھ-خ شریعتي

42122855

داروخانھجلالي

آستانھ-خ شریعتي

42127404

داروخانھكوچك نیا

آستانھ-روبروي بانك ملي مركزي

42122330

داروخانھحدادي

آستانھ-روبروي حرم

42135933

داروخانھرازي

كوچصفھان-خ شھید عسگري

34555322

داروخانھخورسند

كیاشھر-خ امام

42825900

داروخانھفرجود

كیاشھر

42822166

داروخانھعلیپور

كیاشھر

42825166

داروخانھحیدري

آستانھ-روستاي دستك

42852247

داروخانھواحدي

سنگر-خ امام-روبروي شھرداري

34522889

داروخانھثمري

سنگر-خ امام

34520148

داروخانھرازي

سنگر-خ امام

34522525

داروخانھمحمدي

رحیم آباد-روبروي راھنمایي رانندگي

42773334

داروخانھمقصودي

رحیم آباد-روبروي شبكھبھداري

داروخانھعسگري

املش-خ امام

43739111

داروخانھبابایي

املش-خ امام-روبروي راھنمایي رانندگي

42723840

داروخانھمظھري روشن

املش-روبروي پاساژ سیرتي

42722170

داروخانھدھقان

شلمان

42512526

داروخانھعباسي

كلاچاي-روبروي خیابان امام خمیني

42683241

داروخانھصفا

كلاچاي- روبروي خیابان امام خمیني

42684185

داروخانھپناھي

كلاچاي- میدان امام خمیني

42683443

داروخانھرضایي

كلاچاي-خ امام خمیني

42682506

داروخانھصحت

رودسر-خ امام- چھارراه ماھي فروشان

42622344

داروخانھزرگران

رودسر-خ امام-روبروي شھرداري

42623911

داروخانھحكمت

رودسر-خ انقلاب

42622008

داروخانھنجفي

رودسر-خ انقلاب-جنب كیلینك تخصصي ایراني

داروخانھنوروزي

رودسر-خ انقلاب

42622317

داروخانھبزرگ ابراھیمي

رودسر-خ انقلاب

42617375

داروخانھتوسلي

رودسر

داروخانھآریا

رودسر-روبروي خ انقلاب

42622144

داروخانھسعادت

رودسر-روبروی بیمارستان شھدا

42622173

داروخانھمیثاقیھ

لنگرود-خ شھیدبھشتي-ج بانك مركزي صادرات

42523339

داروخانھمھدي نیا

لنگرود- خ امام- روبروي مسجد شھدا

42529761

داروخانھمقدم

لنگرود-خ امام

42525060

داروخانھنژادشمسي

لنگرود-خ امام خمیني-كوچھكفش ملي

42541848

داروخانھغفاري

لنگرود-خ امام

42541777

داروخانھشعباني

لنگرود-خ امام-ابتداي جاده چمخالھ

42552029

داروخانھابراھیمي

لنگرود-خ امام

42528793

داروخانھباباپور

لنگرود-خ امام

42529566

داروخانھمسیحا

لنگرود-خ امام-جنب ھلال احمر

42522743

داروخانھتدریسي

لنگرود-خ امام

42524143

داروخانھیگانھ

لنگرود-خ امام

42525979

داروخانھحسیني

لنگرود-خ امام

42538111

داروخانھزاھدی

کوملھ

42572464

داروخانھمعمایي

لنگرود-چاف

داروخانھموسوي

اطاقور

داروخانھنوري نیا

سیاھكل-نبش شھرداري

33329498

داروخانھدیلم

سیاھكل

42322451

داروخانھعضدي

سیاھكل-خ امام-بازار برنج فروشان

42321476

داروخانھسینا

آستارا-خ حكیم

44814477

داروخانھكلانتریان

آستارا-خ حكیم-سمت چپ

44826660

داروخانھعرب زاده

آستارا-روبروي دكتر شھید بھشتي

44833497

داروخانھعبدل پور

آستارا

44800181

داروخانھعالم دوست

آستارا-خ حكیم

44828700

داروخانھحریري

آستارا-خ حكیم نظامي

44828600

داروخانھرازي

آستارا-روبروي بانك رفاه-جنب گمرك

44816620

داروخانھمھدوي

آستارا-خ حكیم نظامي

44814514

داروخانھایماني

لشت نشا

34402271

داروخانھعقیده

لشت نشا

34403777

داروخانھمعصومي

لشت نشا

34412147

داروخانھسعادت

خشكبیجار

34462240

داروخانھطیارپور

حاجي بكنده

34477233

داروخانھجالینوس

تالش- خ خرمشھر

داروخانھپورفرھادي

تالش-روبروي سینما

44222602

داروخانھنجاتي افخم

تالش-خ خرمشھر

44227714

داروخانھپاستور

تالش-خ امام-جنب بانك صادرات

44520935

داروخانھارجمندي

تالش-خ خرمشھر-روبروي بانك كشاورزي

44529464

داروخانھش اسماعیلي

تالش-خ خرمشھر

44223133

داروخانھدنیایي

تالش-خ شھید بھشتي

44233392

داروخانھعشقي

رضوانشھر-خ عشقي

44626226

داروخانھزاوش

رضوانشھر-خ امام روبروي بانك كشاورزي

44622933

داروخانھش امیني

رضوانشھر

44621371

داروخانھدنیایي

پره سر

44604069

داروخانھبھشتي

لیسار

44285170

داروخانھرحیمي

پره سر

44292080

داروخانھافصح

شفت

34782009

داروخانھمحمدنژاد

شفت-خ امام-جنب مسجد جامع

داروخانھپیرواولیا

شفت-روبروي پارك شفت

34782283

داروخانھعبدالله زاده

بازار جمعھ

44362456

داروخانھآزاد

تولم شھر

44365030

داروخانھمقیمي

شفت

34772109

داروخانھش علي نیا

فومن-خ امام نرسیده بھمیدان -ساختمان درنا

34728878

داروخانھمجتھدي

فومن-خ امامنرسیده بھمیدان-روبروي دفترخانھ 15

34732811

داروخانھحمیدي

فومن-خ شھدا

34739009

داروخانھھنرمند

جاده ماسولھ-ماكلوان

34752021

داروخانھرضائیان

فومن

داروخانھانصاري

منجیل

34644041

داروخانھفرزانھ

منجیل

34642032

داروخانھچوپانكاري

رودبار-خلیل آباد-كوچھ شفا

34620031

داروخانھذوقي

رودبار

34622174

داروخانھملكي

رستم آباد

34671888

داروخانھمنشازاده

رستم آباد

34673859

داروخانھسدادي

سھ راھي رستم آباد-جنب پاساژ خورشید

34672321

داروخانھشجاعي

لوشان

34603661

داروخانھكاویاني

لوشان

داروخانه رستمیان

انزلي

داروخانھمیرقاسمي

انزلي-غازیان-روبروي آتش نشاني

44428550

داروخانه خاتمي

انزلي-غازیان-روبروي بیمھالبرز

44425081

داروخانه صمتي

غازیان-روبروي پمپ

44422248

داروخانه پورعباس

غازیان-بعد از میدان-روبروي مدرسھ امام

42137251

داروخانه تیمورپور

داروخانه عادلي

انزلي-خ مطھري میدان امام

44548042

داروخانه رافت

انزلي-بعد از میدان اما-خ مطھري

44543345

داروخانه شاھرخي

انزلي-خ مطھري-جنب سینما گل سرخ

44540112

داروخانه جلالي

انزلي-خ مطھري-روبروي بانك مسكن

44544674

داروخانه سینا

انزلي-خ مطھري-روبروي بانك تجارت

44552628

داروخانه انزان پور

انزلي-خ مطھري

44548204

داروخانه پیمان

انزلي-خ مطھري

44542906

داروخانه فرازمند

انزلي-روبروي اداره برق

44547323

داروخانه ركني

انزلي-خ مطھري-چھارراه برق-شاه كوچھ

44555404

داروخانه سودبخش

انزلي-خ مفتح شمالي

44553100

داروخانه آراستھخوي

انزلي-بعد از چراغ برق-روبروي شیریني برگ سبز

44540488

داروخانه عنایتي

انزلي- بازار كاسپین

44528367

داروخانه عمراني

انزلي-روبروي داروخانھ شفا سابق

44544659

داروخانه علیزاده

كپورچال-پایین تر از سھ راه آبكنار

داروخانھارجمندي

خمام-روبروي بانك ملي

34426111

داروخانه طبایي

خمام-خ امام

34422348

داروخانه صالح پور

ضیابر

44312144

داروخانه كاظمي

شاندرمن

44654359

داروخانه نیلاشي

شاندرمن-خ شھید یوسفیان

44654434

داروخانه یعقوبي

ماسال-ج مسجدجامع-كوچھ بھداري

44665167

داروخانه یوسفیان

ماسال-خ شھدا-ج سوپر تھران

44667517

داروخانه جباري

ماسال-خ شھید روشن

44666566

داروخانه آریا

صومعھ سرا-خ پاسداردان

44323790

داروخانه کهنسال

صومعھ سرا-خ برشنورد

44324114

داروخانه فردصمیمي

صومعھ سرا-خ برشنور دروبروي مبل تھران

44327272

داروخانه كرباسي

صومعھ سرا-خ برشنورد روبروي بانك تجارت

44332129

داروخانه كیاموسوي

صومعھ سرا-خ برشنورد روبروي بانك قوامین

44322521

داروخانه نیك سرشت

صومعھ سرا-خ برشنورد-روبروي بانك ملت

44323801