داروخانه های استان گیلان

نام داروخانه

آدرس

تلفن

داروخانه دکتر چگینی

رشت-بلوارسمیھ-خ 142

33128441

داروخانه دکتر حریری

رشت-گلسار- نرسیده بھبیمارستان گیل

33118323

کودکان گیل دکتر رضاپور

رشت-گلسار خ87

33120079

داروخانه دکتر فخار

رشت-گلسار خ86

33111234

داروخانه دکتر کیایی

رشت-گلسار خ80

33111036

داروخانه علی محمدی

رشت-ابتدای کوی دیانتی

33851211

داروخانه دکتر میرشنبل

رشت-چ گلسار-روبروی آزمایشگاه گلسار

33122540

داروخانه دکتر میرزایی

رشت-خ تختی کوچھ بنفشھ 3

33125224

داروخانھدکتر کاشفی

رشت-گلسار- پل بوسار

33125441

داروخانھاکسیر

رشت-چ گلسار

33110283

داروخانه دکتر آریافر

رشت-چ گلسار-خ نواب

33113668

داروخانھدکتر نظری

رشت-چ گلسار-خ نواب

33124211

داروخانھدکتر ایروانی

رشت-چ گلسار-خ نواب

33110643

داروخانھدکتر کمالی

رشت-چ گلسار-خ نواب

33117063

داروخانھدکتر سجودی

رشت-چ گلسار-خ نواب

33115441

داروخانھدکتر نوری

رشت-انتھای خ نواب

33115441

داروخانھدکتر مجیدی

رشت- خ معلم

33250587

داروخانھدکتر خیام

رشت

33113055

داروخانھدکتر طلوعی

رشت- خ بیستون

33225454

داروخانھدکتر شھبازی

رشت-میدان گاز-روبروی اداره برق

33420062

داروخانھدکتر ثابت

رشت-پل طالشان- روبروی دانشگاه آزاد

33424004

داروخانھدکتر مظفری

رشت-فلکھ گاز ابتدای نامجو

33337574

داروخانھآریا

رشت-خ نامجو-روبروی زایشگاه

33325452

داروخانھدکتر قلم آرا

رشت-بلوار رودباری-نبش کوچھ 17

33507477

داروخانھدکتر سرودی

رشت-بلوار ضیابری-نبش کوچھ 11

33247336

داروخانھدکتر روحی

رشت-توشیبا بھ سمت میدان گیل

33668927

داروخانھرامین

رشت-میدان صیقلان

33226412

داروخانھدکتر حجازی

رشت-خ مطھری-ساغرسازان

33358842

داروخانھدکتر آرامی

رشت- سھ راه حاجی آباد

33328507

داروخانھدکتر قریشی

رشت-خ انقلاب

33224344

داروخانھدکتر تابان

رشت-خ انقلاب

33321807

داروخانھدکتر نادری

رشت- حاجی آباد

33230597

داروخانھدکتر نوری پناه

رشت-حاجی آباد

33220287

داروخانھدکتر مرزبان

رشت-خ امام خمینی-بالاتر از سھ راه حاجی آباد

33224030

داروخانھدکتر محقق

رشت-چھاراه پورسینا

33331355

داروخانھپنج شھریور

رشت-خ انقلاب-روبروی پاساژ گوھر

33322157

داروخانھدلسوزبحری

رشت-میدان صابرین-قبل از تاکسیرانی

33320530

داروخانھسیھ فام

رشت- میدان شھید قلی پور-جنب درمانگاه نصر

33123525

داروخانھمقدم

رشت-گلباغ نمازابتدای استادمعین

33735055

داروخانھجرجانی

رشت-بلوارنماز-جنب سناتور

33730915

داروخانھدژآباد

رشت-بلوار نماز-روبروی درمانگاه صابرین

33118750

داروخانھاسدی

رشت-سھ راه معلم-علی آباد

33507905

داروخانھپاستور

رشت-چ گلسار

33112194

داروخانھمحمدپور

رشت-بلوار نماز-ساختمان مارلیک

33751227

داروخانھشکفتھ

رشت-چ میکائیل-خ حافظ

33327302

داوخانھنجات

رشت-چ میکائیل-خ حافظ

33326866

داروخانھزین العابدینی

رشت-چ میکائیل-خ حافظ

33321253

داروخانھدادرس

رشت-چ میکائیل

33330348

داروخانھفھیم

رشت-چ میکائیل

33224601

)داروخانھامام سجاد)ع

رشت-خ نامجو-نرسیده بھورزشگاه عضدی

33322961

داروخانھمجلسی

رشت-خ پرستار-جنب بھزیستی

33343590

داروخانھوحید

رشت-کمربندی شھید بھشتی-خ شھید نظری

33428567

داروخانھاسلامی

رشت-جاده تھران-روبروی بانک ملی

33612046

داروخانھطاھرقاسمی

رشت-خ فلسطین

33822858

داروخانھجیران زاده

رشت-خ شھدا-سھ راه پاستوریزه

33826668

داروخانھربیعی

رشت-چھارراه حشمت

33664751

داروخانھمیری

رشت-جاده فومن-عینک درمانگاه ولیعصر

33500117

داروخانھمشعوف مھر

رشت-انتھای خ بیستون

33555966

داروخانھحسین زده

رشت-میدان یخسازی

33515716

داروخانھاسماعیل زاده

رشت-فلکھرازی-نرسیده سھ راه معلولین

33422285

داروخانھمقیمی

رشت-سلیمانداراب-روبروی آرامگاه میرزاکوچک

33442179

داروخانھکیمیا

رشت-سام-جنب بانک صادرات

33232987

داروخانھفقیھشجاعی

رشت-خ لاکانی جنب بانک ملی

33220983

داروخانھمھدی دوست

رشت-سبزه میدان-ج سینما 22بھمن

33246162

داروخانھدکتر سیف پور

رشت-بیستون-نرسیده بھسھ راه معلم

33251107

داروخانھفرازمند

رشت-رشتیان-نبش کوچھ22

33572335

داروخانھسجاد حسینی

)رشت-میدان جھاد )بھ سمت یخسازی

33584773

داروخانھوظیفھشناس

رشت-چ گلسار-نبش کوچھعسگری

33112227

داروخانھآراد

رشت-چھاراه گلسار

33220305

داروخانھخوشدل

رشت-گلسار-سھ راه گلایل

33775659

داروخانھیوسفی

رشت-گلسار-نبش خ 107

33221662

داروخانھحسن دخت

رشت-درمانگاه صابرین

33117363

داروخانھشریفی

رشت-بلوار دیلمان

33764338

داروخانھرحیمی

رشت-بلوار انصاری-روبروی صنایع دستی

33754640

داروخانھجلالی پور

رشت-بلوار انصاری-روبروی پارک ملت

33730003

داروخانھدریاباری

رشت-بلوار معلم فاز 2

33501055

داروخانھابن سینا

رشت- خیابان نواب

33113345

داروخانھشعبانی

رشت-چھارراه میکائیل-ابتدای خ مطھری

33333274

داروخانھقدس دکتر ستاری

رشت-خ مطھری

33321366

داروخانھعابدینی

رشت-خ مطھری بعد از سھ راه حاجی آباد

33321853

داروخانھتوسلی

رشت-میدان توشیبا-روبروی ھتل پامچال

33666116

داروخانھزرگرپور

رشت-میدان توشیبا بھسمت میدان فرھنگ

33662118

داروخانھحکیمی نژاد

رشت-خ امام-بالاتر از کوچھآفخرا

33223605

داروخانھجاویدنو

رشت-خ امام خمینی-میدان سرپل ذھاب

33223605

داروخانھاردشیر

رشت-روبروی تازه آباد

33826479

داروخانھامام وردی

رشت- میدان امام حسین- پیرکلاچای

33832377

داروخانھاصغرنیا

رشت-آج بیشھ

33872828

داروخانھآذرگشسب

رشت-حمیدیان-چھارراه علیزاده

33527287

داروخانھمرھم

رشت-میدان جانبازان-جنب بانک ملت

33850428

داروخانھرسولی

رشت-خ لاھیجان-سرچشمھ

33849159

داروخانھنیما

رشت-خ نامجو-روبروی دانشگاه علوم پایھ

33333221

داروخانھقھرمانی

رشت-کمربندی بھشتی-نرسیده بھ پل ھوایی

33603401

داروخانھامیری

رشت-کمربندی بھشتی-جماران-نبش کوچھ13

33613742

داروخانھجوادی

رشت-بلوار کشاورز-نبش بن بست حرفھ

33841891

داروخانھکبیری

رشت-میدان پل عراق

33322480

داروخانھحسینی

رشت-خ سعدی نرسده بھ پل بوسار

33128825

داروخانھملکی

رشت-پیچ سعدی-درمانگاه فرھنگیان

33222313

داروخانھھدایتی

رشت-خ سعدی بعداز سھ راه معلم

33225473

داروخانھبساکپور

رشت-خ سعدی-بازار روز

33260230

داروخانھنجاتی افخم

رشت-گلسار-خ 78

33115908

داروخانھامیدوار

رشت-روبروی بیمارستان رازی

33536774

داروخانھمدنی

رشت-رشتیان-روبروی مرکز پزشکی

33504289

داروخانھحمزه لو

رشت-خ نواب-کوچھ میلاد-جنب ساختمان پویا

33115605

داروخانھش گلسار

رشت-چ گلسار-نبش خیابان نواب

33220991

داروخانھکارون

رشت-خ امام خمینی-نرسیده بھ پل ذھاب

33224606

داروخانھسلطانی

رشت-خ حافظ-جنب آزمایشگاه نیکوکار

33332857

داروخانھدخانیاتی

رشت-پل عراق-خ آزادگان

33340135

داروخانھنیکرو

رشت-بلوار بوسار-نبش بن بست سوم-کوچھ شھید روحی

33127772

داروخانھمحجوب

رشت-حمیدیان-جنب پل کوی شھید بابایی

33557933

داروخانھآراستھ

رشت-گلسار-بلوار توحید-نبش خ 159

33776675

داروخانھمنجمی

رشت-بلوار قلی پور-روبروی پست برق

33132874

داروخانھلمعھ

رشت-چھارراه گلسار خیایان 76-ساختمان پزشکان آفتاب

33127404

داروخانھبوعلی

کوچصفھان

34553282

داروخانھگھرور

کوچصفھان-خ شھیدعسکری

34552122

داروخانھاسماعیلی

دھشال

42185064

داروخانھنظامی

رودبنھ

42442063

داروخانھرازی

لاھیجان-خ استقلال

42342050

داروخانھشفا

لاھیجان-میدان شھدا

42236482

داروخانھمرکزی

لاھیجان-میدان شھدا-خ شھید کریمی

42234139

داروخانھفقیھ

لاھیجان-خ شھید کریمی

42233296

داروخانھش واجاری

لاھیجان-خ شھید کریمی-کوچھ توکلی

42249664

داروخانھبحرالعلومی

لاھیجان- کوچھتوکلی

42234900

داروخانھحدادی

لاھیجان-خ انقلاب-ساختمان پزشکی شکوفھ

42249005

داروخانھدھدار

لاھیجان-خ شھید کریمی-کوچھ برق

42234373

داروخانھبھزاد

لاھیجان-خ انقلاب-روبروی بانک ملت

42226181

داروخانھش لطیفی

لاھیجان-میدان چھار پادشاه-خ کاشف غربی

42239637

داروخانھجعفرپناه

لاھیجان-میدان چھارپادشاه-خ سردار جنگل

42240001

داروخانھوحید

لاھیجان-داخل خ شھدا

42230086

داروخانھاخوت پور

لاھیجان-خ شھید کریمی

42233103

داروخانھقدس

آستانھ-خ شریعتی

42122633

داروخانھطالب پور

آستانھ-خ بھشتی- روبروی بانک

42122361

داروخانھفرسام

آستانھ-خ شریعتی

42124333

داروخانھپورآقایی

آستانھ-خ امام-جنب خدمات درمانی

42124689

داروخانھجھش

آستانھ-خ شریعتی

42122855

داروخانھجلالی

آستانھ-خ شریعتی

42127404

داروخانھکوچک نیا

آستانھ-روبروی بانک ملی مرکزی

42122330

داروخانھحدادی

آستانھ-روبروی حرم

42135933

داروخانھرازی

کوچصفھان-خ شھید عسگری

34555322

داروخانھخورسند

کیاشھر-خ امام

42825900

داروخانھفرجود

کیاشھر

42822166

داروخانھعلیپور

کیاشھر

42825166

داروخانھحیدری

آستانھ-روستای دستک

42852247

داروخانھواحدی

سنگر-خ امام-روبروی شھرداری

34522889

داروخانھثمری

سنگر-خ امام

34520148

داروخانھرازی

سنگر-خ امام

34522525

داروخانھمحمدی

رحیم آباد-روبروی راھنمایی رانندگی

42773334

داروخانھمقصودی

رحیم آباد-روبروی شبکھبھداری

داروخانھعسگری

املش-خ امام

43739111

داروخانھبابایی

املش-خ امام-روبروی راھنمایی رانندگی

42723840

داروخانھمظھری روشن

املش-روبروی پاساژ سیرتی

42722170

داروخانھدھقان

شلمان

42512526

داروخانھعباسی

کلاچای-روبروی خیابان امام خمینی

42683241

داروخانھصفا

کلاچای- روبروی خیابان امام خمینی

42684185

داروخانھپناھی

کلاچای- میدان امام خمینی

42683443

داروخانھرضایی

کلاچای-خ امام خمینی

42682506

داروخانھصحت

رودسر-خ امام- چھارراه ماھی فروشان

42622344

داروخانھزرگران

رودسر-خ امام-روبروی شھرداری

42623911

داروخانھحکمت

رودسر-خ انقلاب

42622008

داروخانھنجفی

رودسر-خ انقلاب-جنب کیلینک تخصصی ایرانی

داروخانھنوروزی

رودسر-خ انقلاب

42622317

داروخانھبزرگ ابراھیمی

رودسر-خ انقلاب

42617375

داروخانھتوسلی

رودسر

داروخانھآریا

رودسر-روبروی خ انقلاب

42622144

داروخانھسعادت

رودسر-روبروی بیمارستان شھدا

42622173

داروخانھمیثاقیھ

لنگرود-خ شھیدبھشتی-ج بانک مرکزی صادرات

42523339

داروخانھمھدی نیا

لنگرود- خ امام- روبروی مسجد شھدا

42529761

داروخانھمقدم

لنگرود-خ امام

42525060

داروخانھنژادشمسی

لنگرود-خ امام خمینی-کوچھکفش ملی

42541848

داروخانھغفاری

لنگرود-خ امام

42541777

داروخانھشعبانی

لنگرود-خ امام-ابتدای جاده چمخالھ

42552029

داروخانھابراھیمی

لنگرود-خ امام

42528793

داروخانھباباپور

لنگرود-خ امام

42529566

داروخانھمسیحا

لنگرود-خ امام-جنب ھلال احمر

42522743

داروخانھتدریسی

لنگرود-خ امام

42524143

داروخانھیگانھ

لنگرود-خ امام

42525979

داروخانھحسینی

لنگرود-خ امام

42538111

داروخانھزاھدی

کوملھ

42572464

داروخانھمعمایی

لنگرود-چاف

داروخانھموسوی

اطاقور

داروخانھنوری نیا

سیاھکل-نبش شھرداری

33329498

داروخانھدیلم

سیاھکل

42322451

داروخانھعضدی

سیاھکل-خ امام-بازار برنج فروشان

42321476

داروخانھسینا

آستارا-خ حکیم

44814477

داروخانھکلانتریان

آستارا-خ حکیم-سمت چپ

44826660

داروخانھعرب زاده

آستارا-روبروی دکتر شھید بھشتی

44833497

داروخانھعبدل پور

آستارا

44800181

داروخانھعالم دوست

آستارا-خ حکیم

44828700

داروخانھحریری

آستارا-خ حکیم نظامی

44828600

داروخانھرازی

آستارا-روبروی بانک رفاه-جنب گمرک

44816620

داروخانھمھدوی

آستارا-خ حکیم نظامی

44814514

داروخانھایمانی

لشت نشا

34402271

داروخانھعقیده

لشت نشا

34403777

داروخانھمعصومی

لشت نشا

34412147

داروخانھسعادت

خشکبیجار

34462240

داروخانھطیارپور

حاجی بکنده

34477233

داروخانھجالینوس

تالش- خ خرمشھر

داروخانھپورفرھادی

تالش-روبروی سینما

44222602

داروخانھنجاتی افخم

تالش-خ خرمشھر

44227714

داروخانھپاستور

تالش-خ امام-جنب بانک صادرات

44520935

داروخانھارجمندی

تالش-خ خرمشھر-روبروی بانک کشاورزی

44529464

داروخانھش اسماعیلی

تالش-خ خرمشھر

44223133

داروخانھدنیایی

تالش-خ شھید بھشتی

44233392

داروخانھعشقی

رضوانشھر-خ عشقی

44626226

داروخانھزاوش

رضوانشھر-خ امام روبروی بانک کشاورزی

44622933

داروخانھش امینی

رضوانشھر

44621371

داروخانھدنیایی

پره سر

44604069

داروخانھبھشتی

لیسار

44285170

داروخانھرحیمی

پره سر

44292080

داروخانھافصح

شفت

34782009

داروخانھمحمدنژاد

شفت-خ امام-جنب مسجد جامع

داروخانھپیرواولیا

شفت-روبروی پارک شفت

34782283

داروخانھعبدالله زاده

بازار جمعھ

44362456

داروخانھآزاد

تولم شھر

44365030

داروخانھمقیمی

شفت

34772109

داروخانھش علی نیا

فومن-خ امام نرسیده بھمیدان -ساختمان درنا

34728878

داروخانھمجتھدی

فومن-خ امامنرسیده بھمیدان-روبروی دفترخانھ 15

34732811

داروخانھحمیدی

فومن-خ شھدا

34739009

داروخانھھنرمند

جاده ماسولھ-ماکلوان

34752021

داروخانھرضائیان

فومن

داروخانھانصاری

منجیل

34644041

داروخانھفرزانھ

منجیل

34642032

داروخانھچوپانکاری

رودبار-خلیل آباد-کوچھ شفا

34620031

داروخانھذوقی

رودبار

34622174

داروخانھملکی

رستم آباد

34671888

داروخانھمنشازاده

رستم آباد

34673859

داروخانھسدادی

سھ راھی رستم آباد-جنب پاساژ خورشید

34672321

داروخانھشجاعی

لوشان

34603661

داروخانھکاویانی

لوشان

داروخانه رستمیان

انزلی

داروخانھمیرقاسمی

انزلی-غازیان-روبروی آتش نشانی

44428550

داروخانه خاتمی

انزلی-غازیان-روبروی بیمھالبرز

44425081

داروخانه صمتی

غازیان-روبروی پمپ

44422248

داروخانه پورعباس

غازیان-بعد از میدان-روبروی مدرسھ امام

42137251

داروخانه تیمورپور

داروخانه عادلی

انزلی-خ مطھری میدان امام

44548042

داروخانه رافت

انزلی-بعد از میدان اما-خ مطھری

44543345

داروخانه شاھرخی

انزلی-خ مطھری-جنب سینما گل سرخ

44540112

داروخانه جلالی

انزلی-خ مطھری-روبروی بانک مسکن

44544674

داروخانه سینا

انزلی-خ مطھری-روبروی بانک تجارت

44552628

داروخانه انزان پور

انزلی-خ مطھری

44548204

داروخانه پیمان

انزلی-خ مطھری

44542906

داروخانه فرازمند

انزلی-روبروی اداره برق

44547323

داروخانه رکنی

انزلی-خ مطھری-چھارراه برق-شاه کوچھ

44555404

داروخانه سودبخش

انزلی-خ مفتح شمالی

44553100

داروخانه آراستھخوی

انزلی-بعد از چراغ برق-روبروی شیرینی برگ سبز

44540488

داروخانه عنایتی

انزلی- بازار کاسپین

44528367

داروخانه عمرانی

انزلی-روبروی داروخانھ شفا سابق

44544659

داروخانه علیزاده

کپورچال-پایین تر از سھ راه آبکنار

داروخانھارجمندی

خمام-روبروی بانک ملی

34426111

داروخانه طبایی

خمام-خ امام

34422348

داروخانه صالح پور

ضیابر

44312144

داروخانه کاظمی

شاندرمن

44654359

داروخانه نیلاشی

شاندرمن-خ شھید یوسفیان

44654434

داروخانه یعقوبی

ماسال-ج مسجدجامع-کوچھ بھداری

44665167

داروخانه یوسفیان

ماسال-خ شھدا-ج سوپر تھران

44667517

داروخانه جباری

ماسال-خ شھید روشن

44666566

داروخانه آریا

صومعھ سرا-خ پاسداردان

44323790

داروخانه کهنسال

صومعھ سرا-خ برشنورد

44324114

داروخانه فردصمیمی

صومعھ سرا-خ برشنور دروبروی مبل تھران

44327272

داروخانه کرباسی

صومعھ سرا-خ برشنورد روبروی بانک تجارت

44332129

داروخانه کیاموسوی

صومعھ سرا-خ برشنورد روبروی بانک قوامین

44322521

داروخانه نیک سرشت

صومعھ سرا-خ برشنورد-روبروی بانک ملت

44323801