داروخانه های استان گلستان​

نام داروخانه

آدرس

تلفن

ولیعصر (دکتر رجب لو)

گرگان-جنب کلینیک دکتر موسوي – عدالت 11

1712341685

دکتر دائمی

گرگان – عدالت 13انتهاي کوچه

.

دکتر قاري پور

گرگان-خیابان ولیعصر-بین عدالت59و57

2220782

کیهان-دکتر صمیمی

گرگان-روبروي سازمان آب

32334400

دکتر هاشمی

گرگان-خ 5 آذر-پاساژ بهارستان

32227535

دکترکاووسی نیا

گرگان-خیابان ولعصر-دادگاه انقلاب21-روبروي اداره ثبت

17332327926

دکتر پرتو رضایی

گرگان-کمربندي جرجان- جنب شهرك امام

32223033

دکتر حاجی مرادلو

گرگان-خیابان 5 آذر

1712265115

دکتر مریم تازیکی

گرگان-عدالت 22

2349527

دکتر خوري

گرگان

1712320700

دکتر تقوي

گرگان-خیابان ولیعصر-عدالت 18

32237027

دکتر زرین نیا

گرگان- بلوار ناهارخوران – بالاتراز عدالت 85 روبروي کاوش

1715536628

دکتر کاغذي

گرگان-ولیعصر-پاساژ صدرا

2250666

دکتر ابراهیمی

گرگان – دور میدان مازندران

1714424741

دکترعقیلی

گرگان-خیابان ولیعصر-چهارراه اول-پاساژمرجان

1712262338

دکتر صالح صابر

گرگان-خیابان ولیعصر-عدالت 14-ساختمان پزشکان فارابی

0

مومن

گرگان-خ ولیعصر-نرسیده به سینما کاپري

2237788

دکتر مهین دخت منتظري

گرگان – ولیعصر-روبروي تامین اجتماعی

2221824

دکتر شهره تازیکی

گرگان-روبروي پمپ بنزین دخانیات

5520320

دکتر چراغعلی

گرگان-میدان ولیعصر-ابتداي خیابان پنج آذر-دست راست

1712223105

دکتر حسین منتظري

گرگان-ولیعصر-پاساژ مروارید

2341561

دکتر طاهري

گرگان – عدالت 65 – پاساژ زرتشت

5533552

دکتر رئیسی

گرگان-پاساژ لاله

2335122

دکتر صفار

گرگان- خیابان پاسداران پاساژ برلیان

2222263

دکتر شمشیر ساز

گرگان-خ ولیعصر-روبروي عدالت 9

2324510

جالینوس-میر قاسمی

گرگان-خ امام خمینی

2222575

دکتر جمعه

گرگان-خیابان ولیعصر-عدالت21-جنب پیتزافروشی چیلی-ساختمان پزشکان

2332700

دکتر زاهدي

گرگان-میدان شهرداري-خیابان امام خمینی

2222883

دکتر سیفی

گرگان-پاساژ ایرانشهر

2345937

دکتر غفاري

گرگان-گلشهر-نبش گلشهر27

1732554642

دکتر بازوبندي

گرگان -شالیکوبی روبروي عدالت 17

1712325265

دکتر سلیمانی

گرگان – فلکه کاخ – روبروي بیمه خدمات درمانی

2234300

دکتر قرنجیک

گرگان خ گلها نبش گلبرك 5

1732172168

دکتر شهریاري

گرگان-میدان مدرس

3370645

خانم دکتروامنانی

گرگان-خیابان ولیعصر-نبش عدالت4

.

دکتر ژند

گرگان-خ ولیعصر-تابلو

2333133

دکتر صلبی

گرگان-دور میدان شهرداري

2222786

دکتراقتصادي

گرگان-روبروي خیابان انقلاب

32138503

دکتر ساسانپور

گرگان-کمربندي-جنب شهرك حافظ

6621459

دکتر عطاري

گرگان-ابتداي خ ولیعصر

2224576

دکترنصیري وامیرخانلو

گرگان چهارراه میدان

732226523

دکتر کاویانی

گرگان – خیابان 5آذر – نبش آذر20

32327900

دکتر هدایت

گرگان-خیابان ولیعصر-کوچه کاپري

32241114

دکتر محمدخانی

گرگان – جاده ناهارخوران – ابتداي ورودي گلشهر

5523335

دکتر غایب قلیچ خرمالی -سینا

گنبد- حافظ جنوبی

1722222384

دکتر آق پور

گنبد

1745222210

دکتر پور علی

گنبد-خیابان طالقانی شرقی-روبروي بیمارستا مطهري

.

دکتر حقیقت

گنبد -طالقانی شرقی – نبش خیام شمالی

1722225860

لقمان

گنبد -اول خ طالقانی -جنب بانک سپه مرکزي-لقمان

1722222533

ایران-دکتر اعلمی

گنبد

1722293258

مهرگان-دکتر نجاري

گنبد-دور میدان مرکزي-انقلاب

1722237270

دکتر مهروز

گنبد

1722292111

دکترخرمی

گنبد-خیابان طالقانی غربی-چهارراه فردوسی-جنب دکتر مشرقی

1722296874

دکتر صاحب جمعی

گنبد-ابتداي خ مطهري-ساختمان پزشکان

2292922

دکتر حقیقی

گنبد-خیابان طالقانی شرقی جنب آموزش وپرورش

1733220100

دکتر کوهی

گنبد-خیابان طالقانی شرقی-روبروي بیمارستان طالقانی-ساختمان سینا

0

دکتر ایري

گنبد-خ طالقانی شرقی-جنب چاپ افست

1722297692

دکتر اونق

گنبد

1722226767

دکتر حقیقت طلب

گنبد-خ امام خمینی شمالی-بعثت غربی-روبروي پاساژ صحتی

33234493

دکتردکترقدرتی

گنبد-خیابان طالقانی شرقی-روبروي دکترسروش

1722294714

دکتر نجم الدین

گنبد

1722228384

دکتر نازي

گنبد -نرسیده به فلکه مرکزي

1722223337

دکتر رضایی شیرازي-

گنبد-خ طالقانی شرقی-نبش خیابان حافظ

1722225457

دکتر شیخ ویسی

آزادشهر-دورفلکه روبروي کوچه ولایت2

1735731428

دکتر اعلمی

آزادشهر

1746724156

سینا-دکتررضایی

آزادشهر-کوچه ولایت 2 ساختمان پزشکان

176722031

دکتر اکبر پور

آزادشهر-ایتداي خیابان گنبد

1746722219

دکتر غلامی

آزادشهر-دور فلکه مرکزي

1746732315

دکتر خندان

آق قلا جنب پمپ بنزین

1735223038

دکتر محمد امین ناظري

آق قلا- کوچه ایت سمت راست

1735227220

پاستور (دکتر ایمري)

بندر ترکمن

1734231515

دکتر فردین

خان ببین

دکتر اشرفی

علی اباد-چهارراه جنگلده

خانم دکتر زنگانه

علی آباد- چهارراه جنگلده-بعداز دکتر اشرفی

1736226487

دکتر دینکوب

علی اباد

1734237257

خانم دکترقاسمی

علی آباد-خیابان امام رضا جنب آموزش وپرورش

1736226503

دکتر یوسفی

علی اباد -چهار راه جنگلده

1734220366

دکتر حسینی

کردکوي – دور میدان انقلاب

1733223522

دکتر مقصودلو

کردکوي-بعد از فلکه سوم

17434342535

دکتر یزدي

کردکوي-نرسیده به میدان-سمت چپ

1733230666

دکتر حیدري

مینودشت-دور فلکه

1745222100