داروخانه های استان کرمان

نام داروخانه

آدرس

تلفن

داروخانه دکتر منگلی-شھربابک

شھربابک-میدان امام علی

9130446787

داروخانه دکتر عزیزی-انار

انار-خیابان امام بھارستان7

9131964314

داروخانه دکتر حبیبی

انار-خیابان امام روبروی بانک مسکن

9132933082

داروخانه دکتر بخشایی-شھربابک

شھربابک-خیابان ولیعصر روبروی بانک رفاه

9374777986

داروخانه دکتر علیزاده-انار

انار-خیابان امام خمینی

9131597494

داروخانه دکتر مجیدی-شھربابک

شھربابک-خیابان 15خرداد نرسیده به دادگستری

9131925572

داروخانه درمانگاه حکیم مس-سرچشمه

سرچشمه

9137653265

داروخانه شبانه روزی دکتر سالاری

شھربابک-خ امام خمینی نبش کوچه 15

37251180

داروخانه شبانه روزی دکتر سالاری

بافت-خیابان امام خمینی روبروی دادگستری

4228892

داروخانه دکتر مقدسیان 

بردسیر-خیابان امام جنب دادگستری

 

داروخانه دکتر مجد زاده 

بردسیر-بلوار 22بھمن

 

داروخانه دکتر علمی

بردسیر خیابان امام روبروی بانک ملی

9135004010

داروخانه دکتر رحیمی

کھنوج-بلوار سید احمد خمینی روبروی بیمارستان 12فروردین کلینیک

9177880794

داروخانه دکتر حسینی -کھنوج

کھنوج-بلوار شھیدبھشتی روبروی بانک ملی

9121413379

داروخانه دکتر طباطبایی

کھنوج-خیابان پاسداران کوچه شھید وزیری

9373491328

داروخانه دکتر مجلسی

کھنوج-سه راه قلعه گنج

9133546917

داروخانه دکتر زنگی آبادی

زرند-خیابان شھید چمران چھارراه برق پلاک 10

 

داروخانه دکتر یگانه پور )آقای دکتر یگانه پور(-زرند

زرند-خیابان امام خمینی جنب بازار

 

داروخانه دکتر مددی ماھانی )خانم دکتر مددی ماھانی(-

زرند- چھارراه برق

 

داروخانه دکتر عرب نژاد

زرند-میدان 7تیر مجتمع جراحی محدود دکتر اثنی عشری

 

داروخانه شفا(آقای دکتر طالب نیا)

زرند-جنب آرایشی رژینا

9132971246

داروخانه مادر(خانم دکتر عرب پور)

زرند-خیابان امام ساختمان پزشکان

 

داروخانه دکتر اسدی

زرند-خیابان چمران جنب چمران 5

9132973877

داروخانه دکتر وزیری

بم-خیابان امام روبروی کتابخانه مرکزی

9354103803

داروخانه دکتر ساعی-بم

بم-نرسیده به میدان امام قبل از مسجد جامع دست راست

 

داروخانه دکترقنبری

بم-خیابان امام کوچه قصر عمید

9133434296

داروخانه شھید اتحادی

بم-خیابان امام کلینیک شھید اتحادی

 

داروخانه دکتر دریجانی-بم

بم-خیابان پاسداران بعد از آتش نشانی

9132445990

داروخانه دکتر پارسیان-بم

بم-خیابان امام خمینی بعد از درمانگاه شھید اتحادی نبش کوچه 5

9125709125

داروخانه دکتر مھرآوران-بم

بم-خیابان امام روبروی حسینیه قصر امین

 

داروخانه دکتر ناصحی-بم

بم-خیابان امام خمینی روبروی رستوران البرز

 

داروخانه ابوریحان

   

داروخانه دکترسلندری

جیرفت-بلوار شھید رجایی روبروی داروخانه گلپایگانی

 

داروخانه دکتر مھنی

جیرفت-خیابان پرستار جنب بیمارستان کاشانی

9133438672

داروخانه شبانه روزی فاریابی

جیرفت-خیابان شھید رجایی

 

داروخانه دکتر سعیدی

جیرفت-خیابان شفاء روبروی بیمارستان امام

9136625158

داروخانه دکتر مریم سلندری

جیرفت-خیابان شھید رجایی داخل کوچه روبروی داروخانه کفاش زاده

9132410694

داروخانه بیمارستان امام خمینی-جیرفت

جیرفت-خیابان شفاء روبروی داروخانه بیمارستان

 

داروخانه آلپلو

جیرفت-خیابان شفاء روبروی داروخانه امام خمینی

9132489821

داروخانه دکتر فراشی-جیرفت

جیرفت-چھارراه فرمانداری روبروی فرمانداری

9103276628

داروخانه گلپایگانی-جیرفت

جیرفت-روبروی داروخانه سلندری

 

داروخانه دکتر حیدری پور-جیرفت

جیرفت-خیابان استقلال کوچه33نرسیده به کلینیک شماره2

9131487758

داروخانه دکتر شاھرخی-جیرفت

جیرفت-بلوار امام خمینی جنب شیرینی سرای وحید

 

داروخانه دکتر مھدی پور

جیرفت-خیابان شھید رجایی

9131999189

داروخانه دکتر امیرافضلی

جیرفت-خیابان شھید رجایی بعد از داروخانه دکتر فاریابی

 

داروخانه دکتر شھبازی

جیرفت-میدان شھرداری

9139674012

داروخانه دکتر برخوری مھنی 

کھنوج-خیابان پاسداران

9131972739

داروخانه دکتر محمدطاھری-کرمان

کرمان-چھارراه شفا

2442709

داروخانه دکترپویافر-کرمان

کرمان-خیابان ناصریه

 

داروخانه دکتر احتشامی فرد

کرمان-بلوار جھاد نبش کوچه 2

9132420387

داروخانه دکتر ضمیری

کرمان-خیابان دستغیب نبش کوچه 13

 

داروخانه بامداد

کرمان-بلوار جھاد نبش کوچه 16

 

داروخانه سینا

کرمان-بلوار ھوانیروز نبش خیابان نیلوفر

 

داروخانه شیروانی

کرمان-ضلع جنوبی پارک مطھری

9131440005

داروخانه پارس

کرمان-پارک نشاط ساختمان پزشکان آراد

9132980859

داروخانه فدک

کرمان-میدان رسالت

9135326813

داروخانه فاطمیه

کرمان-خیابان طالقانی روبروی تکیه فاطمیه

9103730573

داروخانه دکتر اقدسی

کرمان-چھارراه خواجو

 

داروخانه دکتر عبداللھیان

کرمان-خیابان بھمنیار -بعد از زھره کرمانی سمت چپ بین کوچه 18 و 20

9380411859

داروخانه بوعلی

کرمان-ابتدای خیابان استقلال کوچه شماره 2

 

داروخانه دکتر اسد

کرمان -میدان رسالت درمانگاه امام رضا)ع(

33218057

داروخانه دکتر قھار زاده

کرمان-خیابان میرزا رضای کرمانی نبش کوچه 3

 

داروخانه دکتر اسلامی

کرمان سه راه فرھنگیان

32117017

داروخانه دکتر صابری

کرمان-بلوار جمھوری نبش خیابان ھمتی فر

 

داروخانه دکترمھاجری

کرمان -خیابان شریعتی حدفاصل میدان آزادی وچھارراه طھماسب آباد

9131979936

داروخانه دکتر رستگار

کرمان-چھارراه ولیعصر پاساژاطلس

32220233

داروخانه دکتر مھنی-کرمان

کرمان-خیابان جھاد ساختمان پزشکان مادر

32465501

داروخانه نجات

کرمان-چھاراه کاظمی

 

داروخانه دکتر سام

کرمان-چھارراه طھماسب آباد

32452222

داروخانه دکتر حسنی سعدی

کرمان-خیابان ابوذر شمالی بین کوچه 55و57

 

داروخانه آزادی

کرمان-چھاراه طھماسب آباد)سمیه( ساختمان پزشکان خاتم الانبیا

32455777

داروخانه دکتر فردوسی 

کرمان-میدان مشتاق

32265844

داروخانه خانم دکتر محمدی-چترود

چترود-خیابان امام خمینی

 

داروخانه دکتر مھربانی

کرمان-خیابان بھمنیار سه راه زھره کرمانی)نبش خ آبنوس-روبروی فضای سبز(

9133986488

داروخانه امام رضا

کرمان-نبش چھا راه امام جمعه

 

داروخانه دکتر روح الامینی

کرمان-بلوار قدس نبش کوچه 17

 

داروخانه دکتر دھقان

کرمان-سه راه گلدشت

9133430631

داروخانه دکتر پیوند

کرمان -کرمان بلوار جھاد ساختمان پزشکان ثامن الحجج

 

داروخانه دکتر پور حسینی

کرمان-خیابان دستغیب

 

داروخانه دکتر بخشایی

کرمان-خیابان شھید بھشتی

 

داروخانه دکتر رضایی فر

کرمان-خ شھید رجایی کلینیک حضرت ابوالفضل)ع(

9133919169

داروخانه دکتر ھوشمند

کرمان-خیابان ابن سینا روبروی کلینیک بعثت

 

داروخانه حافظ

کرمان-میدان ازادی

 

داوخانه دکتر بنی اسدی

کرمان-اواسط خیابان شفا نبش کوچه 8

 

داروخانه دکتربھبودی

کرمان-جنب ساختمان طھمورث

913141743

داروخانه دکتر ملایری

کرمان-خیابان مھدیه

 

داروخانه دکترشجاع الساداتی

کرمان-خیابان استقلال کوچه 2

9131402402

داروخانه مھرگان

کرمان-خیابان ابوحامد جنب بیمارستان مھرگان

9131988102

داروخانه دکترمولای

کرمان-خیابان شھاب روبروی بانک صادرات

 

داروخانه بھاالدینی

کرمان-انتھای شفا-ساختمان پزشکان شفاء

32470500

داروخانه دکتر بحرینی

کرمان -نرسیده به چھاراه24 آذر -نبش کوچه 45

 

داروخانه دکتر ساریخانی

کرمان-بلوار آزادگان مجتمع سروش

 

داروخانه دکتر نجم الدینی

کرمان-بلوار جھاد حدفاصل کوچه 53و55

 

داروخانه شبانه روزی امید

کرمان-خیابان ابوحامد روبروی بیمارستان کاشانی داروخانه شبانه روزی

 

داروخانه دکتر دانافر-کرمان

کرمان-شھرک پانصد دستگاه-جنب مطب دکتر توسلی

 

داروخانه پاستور

راین-میدان انقلاب

 

داروخانه دکتر افشار

کرمان-خیابان فردوسی نبش کوچه شماره 2

32226106

داروخانه دکتر حاج محمدی

کرمان-شھرک مطھری نرسیده به بانک صادرات

 

داروخانه دکتر اسلامیان-کرمان

کرمان بلوار جھاد بعد از داروخانه دکتر مھنی زیر پل عابر پیاده

9125090305

داروخانه دکتر شفا زند

کرمان-خیابان شریعتی روبروی قدمگاه

 

داروخانه آقای دکتر دانش طلب

کرمان-پارک نشاط خیابان سعدی ساختمان حکیم

9303855955

داروخانه دکتر اخگر

کرمان-خیابان شھید رجایی جنب کوچه شماره 17

32727412

داروخانه دکتر میرزا صادقی-کرمان

کرمان-بعد از بیمارستان بعثت

 

داروخانه دکتر مریم خزائلی

کرمان-خیابان مصطفی خمینی-روبروی صدا و سیما

 

داروخانه دکتر زارعی

کرمان-خیابان ھزاریکشب 24

 

داروخانه دکتر فرمان آرا

کرمان-بلوار جمھوری سه راه ھوانیروز داروخانه شبانه روزی

 

داروخانه دکتر حسیبی

کرمان-خیابان شھید رجایی روبروی بیمارستان ثامن الحجج

9133412446

داروخانه دکتر حسن پور

کرمان-خیابان شھید مصطفی خمینی نرسیده به پمپ بنزین

9133414293

داروخانه دکتر عباسی

کرمان-شھرک باھنر جنب سوپر تھران

9377325552

داروخانه دکتر میرپاریزی

کرمان-بلوار جمھوری شھرک شکوه

 

داروخانه دکتر اسدی

کرمان -میدان آزادی حدفاصل جمھوری و بلوار شھید صدوقی

9133431798

داروخانه دکتر معصومی

کرمان-خیابان امام جمعه ساختمان پزشکان ایرانیان

 

داروخانه دکتر کریمی

کرمان-خیابان استقلال روبروی بیمارستان سیدالشھدا ساختمان پزشکان حکیم

 

داروخانه دکتر قنبری

بیمارستان راضیه فیروز

 

داروخانه دکتر حسن زاده

کرمان-خیابان ابوحامد جنب بیمارستان مھرگان

9133873756

داروخانه دکتر عبدالرضا حسن زاده

کرمان-بزرگراه امام خمینی جنب دانگاه باھنر بیمارستان افضلی پور

9133418500

داروخانه دکتر حاجی اسماعیلی

کرمان-خیابان فیروزه-مجتمع ایرانیان

9130571657

داروخانه دکتر استاد ابراھیمی

کرمان-چھارراه احمدی

9131416155

داروخانه دکتر قاضی زاده

 

9011721200

داروخانه دکتر نیک نفس

کرمان-نرسیده به میدان شھدا سمت راست

 

داروخانه دکتر تدین

کرمان-خیابان استقلال-جنب بیمارستان سیدالشھدا

9139964600

داروخانه دکتر دوستی شعار

کرمان-خیابان باقدرت نبش کوچه 4

9131411068

داروخانه دکتر صفا

کرمان-بلوار جمھوری نرسیده به میدان آزادی جنب بانک سینا

9132522729

داروخانه آقای دکتر نواب زاده

کرمان-بلوار جھاد بین کوچه 3 و 5 ساختمان پزشکان باران

 

داروخانه دکتر صفوی

 

9125984638

داروخانه دکتر اسدی پور

کرمان-خیابان قرنی کلینیک فرھنگیان

 

داروخانه دکتر فرزانه اسلامی

کرمان-بلوار پزشک خیابان ھمتی فر

32614647

داروخانه دکتر افشین

رفسنجان-خیابان طالقانی نبش خیابان امیرکبیر

 

داروخانه دکتر عامری

رفسنجان-بلوار 30متری نرسیده به کوچه 43

9399752564

داروخانه شبانه روزی امام حسین

رفسنجان-خیابان کارگر نبش کوچه 40درمانگاه امام حسین

 

داروخانه دکتر افضلی

رفسنجان-درمانگاه فرھنگیان خیابان معلم

 

داروخانه شفا

رفسنجان-خیابان طالقانی جنب بانک سرمایه

 

داروخانه پاسارگاد

رفسنجان-بلوار30متری

 

داروخانه دکتر محمدی

رفسنجان-میدان انقلاب

9131916234

داروخانه دکتر علمدار

رفسنجان-خیابان مصطفی خمینی نبش کوچه 34

9131932412

داروخانه دکتر خدادادی

رفسنجان-خیابان مدرس

9132925001

داروخانه دکتر ابراھیمی

رفسنجان-خیابان معلم روبروی بیمارستان مرادی

 

داروخانه دکتر زارع

رفسنجان-خیابان شریعتی

 

داروخانه دکتر دادگرنیا

رفسنجان-خیابان مدرس روبروی کلینیک مدرس

9131914407

داروخانه دکتر تقی زاده

رفسنجان-خیابان پاسداران نبش خیابان جانبازان

 

داروخانه دکتر کریمی

رفسنجان-بلوار مطھری روبروی بانک اقتصاد نوین جنب کلمپه تیتک

9133407622

داروخانه دکتر عارف

رفسنجان-روبروی بیمارستان علی ابن ابیطالب

9131575887

داروخانه درمانگاه امام خمینی -رفسنجان

رفسنجان-خیابان امیر کبیرغربی -درمانگاه امام خمینی

ا09133904510

09136071850 داروخانه دکتر شجاعی نسب

رفسنجان-جوادیه الھیه)نوق(

 

داروخانه سینا

رفسنجان-خیابان ھفده شھریور کلینیک سلامت

9135403372

داروخانه دکتر مرشدی

سیرجان-خیابان قدس مجتمع تخصصی قلب وعروق

9132799221

داروخانه دکتر محمدی

سیرجان-چھارراه تختی

 

داروخانه فرھنگ

سیرجان-چھاراه فرھنگ

9139418805

داروخانه برفه ای

سیرجان-خیابان انقلاب جنب درمانگاه ولیعصر

42201580

داروخانه ماری کوری

سیرجان-خیابان شریعتی کوچه اعلا مجتمع پارادیس

9355254228

داروخانه رازی

سیرجان-خیابان امام خمینی

9354196508

داروخانه دکتر متقی

سیرجان-روبروی بیمارستان امام رضا

 

داروخانه دکتر پیمانه خدادادی-سیرجان

سیرجان-خیابان امام خمینی نبش کوچه دکتر ادیب پور

42200459

داروخانه دکتر زال پور-سیرجان

سیرجان-خیابان ھجرت میدان معلم

9168599528

داروخانه دکتربھاالدینی-سیرجان

سیرجان-چھارراه سپاه

42205975

داروخانه آریا

سیرجان-چھارراه شھید نصیری

9139424778

داروخانه دکتر عباسلو

سیرجان-خیابان نصیری شمالی نبش ک 20

3442234499

داروخانه دکتر اطلاعی

سیرجان-چھارراه راھنمایی و رانندگی جنب تالار ھتل کھکشان

42340126