داروخانه های استان کرمان

نام داروخانه

آدرس

تلفن

داروخانه دكتر منگلي-شھربابك

شھربابك-میدان امام علي

9130446787

داروخانه دكتر عزيزي-انار

انار-خیابان امام بھارستان7

9131964314

داروخانه دكتر حبیبي

انار-خیابان امام روبروي بانك مسكن

9132933082

داروخانه دكتر بخشايي-شھربابك

شھربابك-خیابان ولیعصر روبروي بانك رفاه

9374777986

داروخانه دكتر علیزاده-انار

انار-خیابان امام خمیني

9131597494

داروخانه دكتر مجیدي-شھربابك

شھربابك-خیابان 15خرداد نرسیده به دادگستري

9131925572

داروخانه درمانگاه حكیم مس-سرچشمه

سرچشمه

9137653265

داروخانه شبانه روزي دكتر سالاري

شھربابك-خ امام خمیني نبش كوچه 15

37251180

داروخانه شبانه روزي دكتر سالاري

بافت-خیابان امام خمیني روبروي دادگستري

4228892

داروخانه دكتر مقدسیان 

بردسیر-خیابان امام جنب دادگستري

 

داروخانه دكتر مجد زاده 

بردسیر-بلوار 22بھمن

 

داروخانه دكتر علمي

بردسیر خیابان امام روبروي بانك ملي

9135004010

داروخانه دكتر رحیمي

كھنوج-بلوار سید احمد خمیني روبروي بیمارستان 12فروردين كلینیك

9177880794

داروخانه دكتر حسیني -كھنوج

كھنوج-بلوار شھیدبھشتي روبروي بانك ملي

9121413379

داروخانه دكتر طباطبايي

كھنوج-خیابان پاسداران كوچه شھید وزيري

9373491328

داروخانه دكتر مجلسي

كھنوج-سه راه قلعه گنج

9133546917

داروخانه دكتر زنگي آبادي

زرند-خیابان شھید چمران چھارراه برق پلاك 10

 

داروخانه دكتر يگانه پور )آقاي دكتر يگانه پور(-زرند

زرند-خیابان امام خمیني جنب بازار

 

داروخانه دكتر مددي ماھاني )خانم دكتر مددي ماھاني(-

زرند- چھارراه برق

 

داروخانه دكتر عرب نژاد

زرند-میدان 7تیر مجتمع جراحي محدود دكتر اثني عشري

 

داروخانه شفا(آقاي دكتر طالب نیا)

زرند-جنب آرايشي رژينا

9132971246

داروخانه مادر(خانم دكتر عرب پور)

زرند-خیابان امام ساختمان پزشكان

 

داروخانه دكتر اسدي

زرند-خیابان چمران جنب چمران 5

9132973877

داروخانه دكتر وزيري

بم-خیابان امام روبروي كتابخانه مركزي

9354103803

داروخانه دكتر ساعي-بم

بم-نرسیده به میدان امام قبل از مسجد جامع دست راست

 

داروخانه دكترقنبري

بم-خیابان امام كوچه قصر عمید

9133434296

داروخانه شھید اتحادي

بم-خیابان امام كلینیك شھید اتحادي

 

داروخانه دكتر دريجاني-بم

بم-خیابان پاسداران بعد از آتش نشاني

9132445990

داروخانه دكتر پارسیان-بم

بم-خیابان امام خمیني بعد از درمانگاه شھید اتحادي نبش كوچه 5

9125709125

داروخانه دكتر مھرآوران-بم

بم-خیابان امام روبروي حسینیه قصر امین

 

داروخانه دكتر ناصحي-بم

بم-خیابان امام خمیني روبروي رستوران البرز

 

داروخانه ابوريحان

  

داروخانه دكترسلندري

جیرفت-بلوار شھید رجايي روبروي داروخانه گلپايگاني

 

داروخانه دكتر مھني

جیرفت-خیابان پرستار جنب بیمارستان كاشاني

9133438672

داروخانه شبانه روزي فاريابي

جیرفت-خیابان شھید رجايي

 

داروخانه دكتر سعیدي

جیرفت-خیابان شفاء روبروي بیمارستان امام

9136625158

داروخانه دكتر مريم سلندري

جیرفت-خیابان شھید رجايي داخل كوچه روبروي داروخانه كفاش زاده

9132410694

داروخانه بیمارستان امام خمیني-جیرفت

جیرفت-خیابان شفاء روبروي داروخانه بیمارستان

 

داروخانه آلپلو

جیرفت-خیابان شفاء روبروي داروخانه امام خمیني

9132489821

داروخانه دكتر فراشي-جیرفت

جیرفت-چھارراه فرمانداري روبروي فرمانداري

9103276628

داروخانه گلپايگاني-جیرفت

جیرفت-روبروي داروخانه سلندري

 

داروخانه دكتر حیدري پور-جیرفت

جیرفت-خیابان استقلال كوچه33نرسیده به كلینیك شماره2

9131487758

داروخانه دكتر شاھرخي-جیرفت

جیرفت-بلوار امام خمیني جنب شیريني سراي وحید

 

داروخانه دكتر مھدي پور

جیرفت-خیابان شھید رجايي

9131999189

داروخانه دكتر امیرافضلي

جیرفت-خیابان شھید رجايي بعد از داروخانه دكتر فاريابي

 

داروخانه دكتر شھبازي

جیرفت-میدان شھرداري

9139674012

داروخانه دكتر برخوري مھني 

كھنوج-خیابان پاسداران

9131972739

داروخانه دكتر محمدطاھري-كرمان

كرمان-چھارراه شفا

2442709

داروخانه دكترپويافر-كرمان

كرمان-خیابان ناصريه

 

داروخانه دكتر احتشامي فرد

كرمان-بلوار جھاد نبش كوچه 2

9132420387

داروخانه دكتر ضمیري

كرمان-خیابان دستغیب نبش كوچه 13

 

داروخانه بامداد

كرمان-بلوار جھاد نبش كوچه 16

 

داروخانه سینا

كرمان-بلوار ھوانیروز نبش خیابان نیلوفر

 

داروخانه شیرواني

كرمان-ضلع جنوبي پارك مطھري

9131440005

داروخانه پارس

كرمان-پارك نشاط ساختمان پزشكان آراد

9132980859

داروخانه فدك

كرمان-میدان رسالت

9135326813

داروخانه فاطمیه

كرمان-خیابان طالقاني روبروي تكیه فاطمیه

9103730573

داروخانه دكتر اقدسي

كرمان-چھارراه خواجو

 

داروخانه دكتر عبداللھیان

كرمان-خیابان بھمنیار -بعد از زھره كرماني سمت چپ بین كوچه 18 و 20

9380411859

داروخانه بوعلي

كرمان-ابتداي خیابان استقلال كوچه شماره 2

 

داروخانه دكتر اسد

كرمان -میدان رسالت درمانگاه امام رضا)ع(

33218057

داروخانه دكتر قھار زاده

كرمان-خیابان میرزا رضاي كرماني نبش كوچه 3

 

داروخانه دكتر اسلامي

كرمان سه راه فرھنگیان

32117017

داروخانه دكتر صابري

كرمان-بلوار جمھوري نبش خیابان ھمتي فر

 

داروخانه دكترمھاجري

كرمان -خیابان شريعتي حدفاصل میدان آزادي وچھارراه طھماسب آباد

9131979936

داروخانه دكتر رستگار

كرمان-چھارراه ولیعصر پاساژاطلس

32220233

داروخانه دكتر مھني-كرمان

كرمان-خیابان جھاد ساختمان پزشكان مادر

32465501

داروخانه نجات

كرمان-چھاراه كاظمي

 

داروخانه دكتر سام

كرمان-چھارراه طھماسب آباد

32452222

داروخانه دكتر حسني سعدي

كرمان-خیابان ابوذر شمالي بین كوچه 55و57

 

داروخانه آزادي

كرمان-چھاراه طھماسب آباد)سمیه( ساختمان پزشكان خاتم الانبیا

32455777

داروخانه دكتر فردوسي 

كرمان-میدان مشتاق

32265844

داروخانه خانم دكتر محمدي-چترود

چترود-خیابان امام خمیني

 

داروخانه دكتر مھرباني

كرمان-خیابان بھمنیار سه راه زھره كرماني)نبش خ آبنوس-روبروي فضاي سبز(

9133986488

داروخانه امام رضا

كرمان-نبش چھا راه امام جمعه

 

داروخانه دكتر روح الامیني

كرمان-بلوار قدس نبش كوچه 17

 

داروخانه دكتر دھقان

كرمان-سه راه گلدشت

9133430631

داروخانه دكتر پیوند

كرمان -كرمان بلوار جھاد ساختمان پزشكان ثامن الحجج

 

داروخانه دكتر پور حسیني

كرمان-خیابان دستغیب

 

داروخانه دكتر بخشايي

كرمان-خیابان شھید بھشتي

 

داروخانه دكتر رضايي فر

كرمان-خ شھید رجايي كلینیك حضرت ابوالفضل)ع(

9133919169

داروخانه دكتر ھوشمند

كرمان-خیابان ابن سینا روبروي كلینیك بعثت

 

داروخانه حافظ

كرمان-میدان ازادي

 

داوخانه دكتر بني اسدي

كرمان-اواسط خیابان شفا نبش كوچه 8

 

داروخانه دكتربھبودي

كرمان-جنب ساختمان طھمورث

913141743

داروخانه دكتر ملايري

كرمان-خیابان مھديه

 

داروخانه دكترشجاع الساداتي

كرمان-خیابان استقلال كوچه 2

9131402402

داروخانه مھرگان

كرمان-خیابان ابوحامد جنب بیمارستان مھرگان

9131988102

داروخانه دكترمولاي

كرمان-خیابان شھاب روبروي بانك صادرات

 

داروخانه بھاالديني

كرمان-انتھاي شفا-ساختمان پزشكان شفاء

32470500

داروخانه دكتر بحريني

كرمان -نرسیده به چھاراه24 آذر -نبش كوچه 45

 

داروخانه دكتر ساريخاني

كرمان-بلوار آزادگان مجتمع سروش

 

داروخانه دكتر نجم الديني

كرمان-بلوار جھاد حدفاصل كوچه 53و55

 

داروخانه شبانه روزي امید

كرمان-خیابان ابوحامد روبروي بیمارستان كاشاني داروخانه شبانه روزي

 

داروخانه دكتر دانافر-كرمان

كرمان-شھرك پانصد دستگاه-جنب مطب دكتر توسلي

 

داروخانه پاستور

راين-میدان انقلاب

 

داروخانه دكتر افشار

كرمان-خیابان فردوسي نبش كوچه شماره 2

32226106

داروخانه دكتر حاج محمدي

كرمان-شھرك مطھري نرسیده به بانك صادرات

 

داروخانه دكتر اسلامیان-كرمان

كرمان بلوار جھاد بعد از داروخانه دكتر مھني زير پل عابر پیاده

9125090305

داروخانه دكتر شفا زند

كرمان-خیابان شريعتي روبروي قدمگاه

 

داروخانه آقاي دكتر دانش طلب

كرمان-پارك نشاط خیابان سعدي ساختمان حكیم

9303855955

داروخانه دكتر اخگر

كرمان-خیابان شھید رجايي جنب كوچه شماره 17

32727412

داروخانه دكتر میرزا صادقي-كرمان

كرمان-بعد از بیمارستان بعثت

 

داروخانه دكتر مريم خزائلي

كرمان-خیابان مصطفي خمیني-روبروي صدا و سیما

 

داروخانه دكتر زارعي

كرمان-خیابان ھزاريكشب 24

 

داروخانه دكتر فرمان آرا

كرمان-بلوار جمھوري سه راه ھوانیروز داروخانه شبانه روزي

 

داروخانه دكتر حسیبي

كرمان-خیابان شھید رجايي روبروي بیمارستان ثامن الحجج

9133412446

داروخانه دكتر حسن پور

كرمان-خیابان شھید مصطفي خمیني نرسیده به پمپ بنزين

9133414293

داروخانه دكتر عباسي

كرمان-شھرك باھنر جنب سوپر تھران

9377325552

داروخانه دكتر میرپاريزي

كرمان-بلوار جمھوري شھرك شكوه

 

داروخانه دكتر اسدي

كرمان -میدان آزادي حدفاصل جمھوري و بلوار شھید صدوقي

9133431798

داروخانه دكتر معصومي

كرمان-خیابان امام جمعه ساختمان پزشكان ايرانیان

 

داروخانه دكتر كريمي

كرمان-خیابان استقلال روبروي بیمارستان سیدالشھدا ساختمان پزشكان حكیم

 

داروخانه دكتر قنبري

بیمارستان راضیه فیروز

 

داروخانه دكتر حسن زاده

كرمان-خیابان ابوحامد جنب بیمارستان مھرگان

9133873756

داروخانه دكتر عبدالرضا حسن زاده

كرمان-بزرگراه امام خمیني جنب دانگاه باھنر بیمارستان افضلي پور

9133418500

داروخانه دكتر حاجي اسماعیلي

كرمان-خیابان فیروزه-مجتمع ايرانیان

9130571657

داروخانه دكتر استاد ابراھیمي

كرمان-چھارراه احمدي

9131416155

داروخانه دكتر قاضي زاده

 

9011721200

داروخانه دكتر نیك نفس

كرمان-نرسیده به میدان شھدا سمت راست

 

داروخانه دكتر تدين

كرمان-خیابان استقلال-جنب بیمارستان سیدالشھدا

9139964600

داروخانه دكتر دوستي شعار

كرمان-خیابان باقدرت نبش كوچه 4

9131411068

داروخانه دكتر صفا

كرمان-بلوار جمھوري نرسیده به میدان آزادي جنب بانك سینا

9132522729

داروخانه آقاي دكتر نواب زاده

كرمان-بلوار جھاد بین كوچه 3 و 5 ساختمان پزشكان باران

 

داروخانه دكتر صفوي

 

9125984638

داروخانه دكتر اسدي پور

كرمان-خیابان قرني كلینیك فرھنگیان

 

داروخانه دكتر فرزانه اسلامي

كرمان-بلوار پزشك خیابان ھمتي فر

32614647

داروخانه دكتر افشین

رفسنجان-خیابان طالقاني نبش خیابان امیركبیر

 

داروخانه دكتر عامري

رفسنجان-بلوار 30متري نرسیده به كوچه 43

9399752564

داروخانه شبانه روزي امام حسین

رفسنجان-خیابان كارگر نبش كوچه 40درمانگاه امام حسین

 

داروخانه دكتر افضلي

رفسنجان-درمانگاه فرھنگیان خیابان معلم

 

داروخانه شفا

رفسنجان-خیابان طالقاني جنب بانك سرمايه

 

داروخانه پاسارگاد

رفسنجان-بلوار30متري

 

داروخانه دكتر محمدي

رفسنجان-میدان انقلاب

9131916234

داروخانه دكتر علمدار

رفسنجان-خیابان مصطفي خمیني نبش كوچه 34

9131932412

داروخانه دكتر خدادادي

رفسنجان-خیابان مدرس

9132925001

داروخانه دكتر ابراھیمي

رفسنجان-خیابان معلم روبروي بیمارستان مرادي

 

داروخانه دكتر زارع

رفسنجان-خیابان شريعتي

 

داروخانه دكتر دادگرنیا

رفسنجان-خیابان مدرس روبروي كلینیك مدرس

9131914407

داروخانه دكتر تقي زاده

رفسنجان-خیابان پاسداران نبش خیابان جانبازان

 

داروخانه دكتر كريمي

رفسنجان-بلوار مطھري روبروي بانك اقتصاد نوين جنب كلمپه تیتك

9133407622

داروخانه دكتر عارف

رفسنجان-روبروي بیمارستان علي ابن ابیطالب

9131575887

داروخانه درمانگاه امام خمیني -رفسنجان

رفسنجان-خیابان امیر كبیرغربي -درمانگاه امام خمیني

ا09133904510

09136071850 داروخانه دكتر شجاعي نسب

رفسنجان-جواديه الھیه)نوق(

 

داروخانه سینا

رفسنجان-خیابان ھفده شھريور كلینیك سلامت

9135403372

داروخانه دكتر مرشدي

سیرجان-خیابان قدس مجتمع تخصصي قلب وعروق

9132799221

داروخانه دكتر محمدي

سیرجان-چھارراه تختي

 

داروخانه فرھنگ

سیرجان-چھاراه فرھنگ

9139418805

داروخانه برفه اي

سیرجان-خیابان انقلاب جنب درمانگاه ولیعصر

42201580

داروخانه ماري كوري

سیرجان-خیابان شريعتي كوچه اعلا مجتمع پاراديس

9355254228

داروخانه رازي

سیرجان-خیابان امام خمیني

9354196508

داروخانه دكتر متقي

سیرجان-روبروي بیمارستان امام رضا

 

داروخانه دكتر پیمانه خدادادي-سیرجان

سیرجان-خیابان امام خمیني نبش كوچه دكتر اديب پور

42200459

داروخانه دكتر زال پور-سیرجان

سیرجان-خیابان ھجرت میدان معلم

9168599528

داروخانه دكتربھاالديني-سیرجان

سیرجان-چھارراه سپاه

42205975

داروخانه آريا

سیرجان-چھارراه شھید نصیري

9139424778

داروخانه دكتر عباسلو

سیرجان-خیابان نصیري شمالي نبش ك 20

3442234499

داروخانه دكتر اطلاعي

سیرجان-چھارراه راھنمايي و رانندگي جنب تالار ھتل كھكشان

42340126