داروخانه های استان خوزستان

شهرستانمنطقهنام داروخانهآدرس
  داروخانه شفانادری
  داروخانه کیمیانادری مجتمع پزشکی مرکزی
اهوازنادریداروخانه ثامننادری پاساژ کارون
  دا.ممبینینادری پاساژ کارون
  دا.پارسنادری روبری پاساژ قیصریه
  دا.خیامگلستان کوی سعدی
اهوازگلستاندا.کلینیک آب و برقگلستان خیابن اصلی
  دا.کوثرگلستان خیابن اصلی
اهوازطالقانیداروخانه سلطانینبش خیابان طالقانی
  دا.کمیلزیتون کارمندی خیابان زاویه نبش خیابان کمیل
اهواززیتون کارمندیداروخانه شعلهزیتون کارمندی فلکه چیتا
  داروخانه مرکزیزیتون کارمندی فلکه چیتا خیابان حجت
  داروخانه احمدیکوروش نبش 21 اقبال
اهوازکوروشداروخانه معظمیکوروش فلکه اقبال
  داروخانه فدککوروش نبش خیابان اقبال
  داروخانه توسلیکیانپارس بین خیابان 3 و 4غربی
  داروخانه انصاریکیانپارس بین خیابان 2و3 شرقی
اهوازکیانپارسداروخانه پناهیکیانپارس بین خیابان 8 و 9 شرقی
  داروخانه آریاکیانپارس نبش خیابان 13غربی
  داروخانه نوروزیکیانپارس خیابان 3 شرقی
  داروخانه حسنیصد دستگاه خیابان اصلی
اهوازباهنرداروخانه زجاجیباهنر
  داروخانه کرمیصد دستگاه خیابان اصلی
اهوازسپیدارداروخانه قبله شناسسه راه باهنر فلکه سپیدار
  داروخانه قنواتیسه راه باهنر فلکه سپیدار
اهوازآخراسفالتداروخانه چهارمهالیآخراسفالت نبش خیابان 19
  داروخانه آماریکوت عبدالله بیمارستان سینا
اهوازکوت عبداللهداروخانه اسلامیکوت عبدالله کانتکس
  داروخانه یونسیکوت عبدالله اسلام آباد شرقی
  داروخانه رسولیپادادشهر میدان جواد الائمه
اهوازپاداشهرداروخانه تقیانپادادشهر میدان جواد الائمه
  داروخانه شیریآریاشهر روبروی سچه
اهوازحصیرآبادداروخانه جمالیزیتون کارگری روبروی پارک
  داروخانه کریمی حاتمیحصیرآباد خیابان سوم
اهوازمنبع آبداروخانه اولی پورمنبع آب بازارچه
اهوازکیان آبادداروخانه همدانی زادهکیان آباد بین 14 و 15 غربی
اهوازوهابیداروخانه نور صادقیخیابان وهابی
اهوازکمپلوداروخانه فارابی 
اهوازخشایارداروخانه مسعود 
اهوازشهرک حفاریداروخانه جهانبخششهرک حفاری
  داروخانه زارعیشهرک آقاجری
  داروخانه خلیلی 
 امیریداروخانه هندیجانی 
آبادان داروخانه هلالات 
 لین یک احمدآبادداروخانه میمندی 
  داروخانه رهنمایی 
خرمشهرمرکز شهرداروخانه امام رضا سالاریخرمشهر فلکه الله
  داروخانه خسرویخرمشهر فلکه الله
شادگانمرکز شهرداروخانه آل یاسین 
  داروخانه قنواتی 
ماهشهرمنتظریداروخانه رئیسی 
  داروخانه راسخی 
 ناحیه صنعتیداروخانه آقاجری 
  داروخانه مشابه 
سربندربلوکی هاداروخانه اسکندری 
  داروخانه آریا عتیقی 
امیدیهخیابان اصلیداروخانه نجفی 
  داروخانه دیلمی 
  داروخانه امیری 
مسجدسلیمانخیابان اصلیداروخانه رحمانی 
  داروخانه خلفیان 
  داروخانه امیدی 
  داروخانه پاستور 
ایذهخیابان اصلیداروخانه غنچه 
  داروخانه شکری 
باغملکخیابان اصلیداروخانه جلیلی 
رامهرمز داروخانه نریموسایی 
  داروخانه چهرازی 
شوشخیابان اصلیداروخانه پارس 
  داروخانه قربانی 
  داروخالنه عالی پناه 
اندیمشکخیابان اصلیداروخانه تاکائیدی 
  داروخانه امرائی 
  داروخانه کوثر 
دزفولخیابان اصلیداروخانه صفرپور 
  داروخانه جوهر 
  داروخانه احسانپور 
گتوندخیابان اصلیداروخانه فتاحی 
شوشترخیابان اصلیداروخانه طاهری 
  داروخانه مرکزی 
  داروخانه زکی پورجنب مسجد سلطان محراب-خیابان عدالت
  داروخانه زمانیفلکه بید بلند مراحل
بهبهانخیابان اصلیداروخانه مرشد زادهچهارراه جوانمردی
  داروخانه نوری نژادقلکه بانک ملی
  داروخانه حدادیخیابان امامزاده حیدر