داروخانه های استان ایلام

نام شهر

نام داروخانه

آدرس

تلفن

ایلام

رشیدی

ایلام سعدی جنوبی

9187457422

ایلام

شاهماری

ایلام سعدی جنوبی

9188412012

ایلام

هوشمند

ایلام سعدی جنوبی

9188426791

ایلام

قزلباش

ایلام سعدی جنوبی

8433338484

ایلام

جوادالائمه

ایلام سعدی جنوبی

9181411444

ایلام

خاتم الانبیا

ایلام پشت حوزه علمیه

8433368529

ایلام

حسنوند

ایلام سعدی جنوبی

9183415805

ایلام

افرا

ایلام پشت حوزه علمیه

9373640338

ایلام

ملکشاهی

ایلام پشت حوزه علمیه

8433332326

ایلام

تقوی

ایلام چهار راه سیدالشهدا

8433232629

ایلام

مادر

ایلام چهار راه مادر

9330650675

ایلام

حیدری

ایلام میدان میلاد

8432235922

ایلام

بلوچ زاده

ایلام جانبازان

9378913701

ایلام-سرابله

عالیپور

ایلام سرابله

9183413875

ایلام-سرابله

امام علی-بیمارستان

ایلام سرابله

9186956265

ایلام-ایوان

مهرافشان

ایلام-ایوان

8433235395

ایلام-ایوان

زمانی

ایلام-ایوان

8433238645

ایلام-ایوان

مهدیان

ایلام-ایوان

9183461192

ایلام-ایوان

گوهری

ایلام-ایوان

9120732143

ایلام-ایوان

امام رضا-دکتر شعبانی

ایلام-ایوان

9188416802

ایلام-ایوان

عبدالی

ایلام-ایوان

8433239940

ایلام-ملکشاهی

مجیدیان

ایلام-ملکشاهی(ارکواز)

9183442301

ایلام-ملکشاهی

متین

ایلام-ملکشاهی(ارکواز)

ایلام-دره شهر

نوروزی

ایلام دره شهر-چهار راه بیمارستان

9183417551

ایلام-دره شهر

محمدزاده

ایلام -دره شهر کوچه پزشکان

9182124407

ایلام-دره شهر

جمالی(مریم)

ایلام -دره شهر کوچه پزشکان

9188437643

ایلام-آبدانان

ذکریا

ایلام-آبدانان

9188406798

ایلام-آبدانان

مرادخانی

ایلام-آبدانان

9126099307

ایلام-آبدانان

میرزایی

ایلام-آبدانان

9187445469

ایلام-آبدانان

احمدزاده

ایلام-آبدانان

9183440225

ایلام-آبدانان

رسول اکرم(بیمارستان)

ایلام-آبدانان

9904509829

ایلام-بدره

جمالی(نسیبه)

ایلام-بدره

9128705131

ایلام-بدره

نیازی

ایلام-بدره

9188465658

ایلام-دهلران

نوری

ایلام-دهلران

9189897370

ایلام-دهلران

اسمائیلی

ایلام-دهلران

8433722805