لیست داروخانه های استان چهارمحال بختیاری

شهرستانمنطقهنام داروخانهآدرس
شهرکرد داروخانه روحیچهارراه فصیحی
 داروخانه نجفیچهارراه فصیحی
 داروخانه فارابیچهارراه فصیحی
 دا.ابن سینامیدان آب
 دا کبیریخیابان فصیحی
فارسان داروخانه امیدی پور 
بروجن  داروخانه پورحیدر 
فرخشهر دا. منصف 
هفتشجان داروخانه سینا