داروخانه های استان بوشهر

نام داروخانه

آدرس

تلفن

غریبی

برازجان – جنب بیمارستان ھفده شھریور

774246695

رضایی

برازجان میدان بیمارستان -ابتدای خیابان بیمارستان

7734259167

کلانتری

برازجان_خ شھیدچمران_جنب رادیولوژی دشتستان

7734227500

پرنیان

برازجان- روبروی درمانگاه نبوت سپاه

7734223747

ولی عصر

برازجان – میدان امام

7734224400

علی زاده

برازجان خیابان شھید چمران

7724852934

نبوت

برازجان خیابان شھید چمران- درمانگاه نبوت

7734220999

آریا

برازجان جلوتر از بیمارستان ھفده شھریور

 

یاس

برازجان کنار داروخانه اریا

 

دھقانی

برازجان -خ معل

برازجان -خ معل

شیخی

برازجان – خیابان امام – نبش بازار پلاك 1

7734222620

محتشمی

برازجان – روستای دالكی -خیابان شھدا

7734342535

نوید

برازجان- روبه روی بیمارستان ھفده شھریور -درمانگاه شبانه روزی نوید

7734259101

معرفت

گناوه خیابان امام روبروی داروخانه جاودان

 

کریمی

بندر گناوه – میدان امام خمینی

7723222417

عبدامامی

گناوه خیابان پیروزی جنب درمانگاه رازی

7723230740

مظفری

گناوه بلوار امام – روبروی بانک کشاورزی

7723223637

رضایی

گناوه خیابان پیروزی

0774259167-9

بک زاده

گناوه خیابان پیروزی

 

جاودان

بندر گناوه – خیابان امام – جنب كلینیك تخصصی امام خمینی

7723222929

نظری

گناوه خیابان امام روبروی کوچه 12

 

بھروز

بوشھر خیابان سنگی

7733544696

بھمنش

بوشھر میدان امام خمینی – جنب استانداری

7713534647

حکیم

بوشھر – خیابان امام – جنب بانك صادرات – روبروی ساختمان طوس

775550050

زین الدینی

خیابان حافظ شمالی )نادر (

7712528073

ھلال احمر

بوشھر خیابان ساحلی درمانگاه ھلال احمر

 

ایزدپناه

بوشھر – فلكه بھمنی

774549223

پاستور

بوشھر خ امام خمینی_روبرو استانداری

775554540

معتمدی

بوشھر – خ امام خمینی – جنب مجتمع درمانی محمد رسول الله

773538388

اکسیر

بوشھر خیابان سنگی روبروی داروخانه محمد حسین پور

 

غریبی

بوشھر روبروی ھتل جھانگردی

 

رضایی

بوشھر – خیابان ساحلی – جنب درمانگاه ابوالفضل

772524252

قایم

بوشھر خ جانبازان- درمانگاه قائم

775552786

ایلامی

بوشھر – خ امام خمینی )ره ( –ساختمان پارس

775562449

اھنگی

بوشھر – خیابان امام – روبروی بسیج مركزی

773535734

محمد حسین پور

بوشھر_خ سنگی_جنب كالای پزشكی بوعلی

773538232

شفا

بوشھر خیابان سنگی کنار استانداری

 

شجاعت

بوشھر – میدان امام – جنب بانك تجارت – مجتمع پزشكی مھر

775561288

علی رحیمی

بوشھر_چھارراه ولی عصر

772524975

ایران

بوشھر – خیابان شھدا

772523334

رازی

بوشھر-خ شھید مطھری – سه راه بازرگانی – ساختمان وكلا

775553529